Sökning: "Frida Stål"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Frida Stål.

 1. 1. Verkställande direktörers föreställningar om ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenters hälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Folkhälsovetenskap

  Författare :Frida Stål; [2019]
  Nyckelord :Ansvarsfullt Ledarskap; CSR; Intressentmodellen; Intressentteorin; Vd; Socialt ansvar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka Verkställande direktörers (Vd) föreställningar om Ansvarsfullt ledarskap och deras uppfattningar om socialt ansvar för intressenternas hälsa. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer genomfördes bland ett ändamålsenligt urval av tio Vd:ar från företag som representerar olika sektorer. LÄS MER

 2. 2. Kan processer som inte går att prissätta styras? : En kvalitativ studie om säkerhetsarbete på industrier i Norrbotten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Frida Björck; Lisa Boudin; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; sustainability performance; occupational accident; work safety; goal-setting; control; price-setting.; Hållbarhetsredovisning; hållbarhetsprestation; arbetsplatsolyckor; säkerhet; mål; målöverensstämmelse; styrning; prissättning.;

  Sammanfattning : Intresset för hållbarhetsfrågor har ökat och sociala hållbarhetsaspekter får allt större betydelse. Organisationer redovisar en nollvision avseende arbetsplatsolyckor och Sveriges arbetsmarknadsminister uppger att detta är prioriterat hos regeringen. LÄS MER