Sökning: "Frida Stenberg"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Frida Stenberg.

 1. 1. Hälsofrämjande insatser på arbetsplatser – En litteraturstudie om hälsofrämjande arbetsplatsinterventioner med ett organisationsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Emma Vånder; Frida Stenberg; [2018-06-26]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; hälsofrämjande; promotion; intervention; organisationsteori; mytperspektiv; Work environment; health promotion; intervention; organizational theory; mythical perspective;

  Sammanfattning : Background: A job is a big part of many people’s lives and can affect their health which makes workplaces an important arena for public health work. Research shows the importance of the combination of health promotion with prevention. Despite knowledge in the subject the number of sick leave continues to increase. LÄS MER

 2. 2. Redovisning är sällan ren och aldrig enkel : En studie om svårigheter och komplexitet vid framtagning av IFRS 15

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten; Linköpings universitet/Linköpings universitet/FöretagsekonomiFilosofiska fakulteten

  Författare :Linnea Melin; Frida Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Revenue recognition; IFRS 15; IASB; conceptual framework; actors on the capital market; disclosure overload; Intäktsredovisning; IFRS 15; IASB; föreställningsram; aktörer på kapitalmarknaden; disclosure overload;

  Sammanfattning : Bakgrund Som en följd av den ökade globaliseringen strävar normgivare ständigt efter en harmonisering av internationella redovisningsstandarder. I maj 2014 publicerade normgivaren IASB (International Accounting Standards Board) en ny standard för intäktsredovisning – IFRS 15. LÄS MER

 3. 3. Att vårda under tvång : sjuksköterskors erfarenheter i psykiatrisk slutenvård

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå; Högskolan Väst/Avd för vårdvetenskap på avancerad nivå

  Författare :Frida Fransson; Carolin Stenberg; [2015]
  Nyckelord :Coercive measures; content analysis; focus group; psychiatric nursing; reflection.; Fokusgrupp; innehållsanalys; psykiatrisk omvårdnad; reflektion; tvångsåtgärder;

  Sammanfattning : BackgroundEvery day in Sweden approximately 3,000 people are in care with support from the Compulsory Mental Care Act ("LPT") or the Forensic Mental Care Act ("LRV") within inpatient care. Coercive measures are used as a last resort when no other treatment works and the patient poses a danger to themselves or their surroundings. LÄS MER

 4. 4. Gentrifiering : Högsbohöjd ett bostadsområde i förändring

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Frida Stenberg; [2012]
  Nyckelord :fysisk planering; gentrifiering; förändringsprocess; social blandning; upprustning; Högsbohöjd; Växelmyntsgatan; Pennygången;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på förändringsprocessen gentrifiering. Syftet med denna uppsats är att lyfta fram att förändringsprocessen gentrifiering finns i Sverige idag och att denna påverkar hur Sveriges städer utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Grönstruktur, funktioner och kopplingar till bebyggelsestruktur -utveckling av ett grönstråk i Mölndals Stad

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Frida Stenberg; [2010]
  Nyckelord :Planering; Grönstruktur; Bebyggelsestruktur; Grönstråk; Mölndals Stad;

  Sammanfattning : Inflyttningen till städer idag är mycket stor och nybyggnationen av bostäder anses vara ett måste i de större städerna. Tanken om den täta staden med små förflyttningar och områden som är multifunktionella tar större och större plats i staden och då främst i de centrala delarna. LÄS MER