Sökning: "Frida Stranne Stark"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Stranne Stark.

  1. 1. Från jämställdhetsmål till aktiva åtgärder - En studie om jämställdhetsarbete i en facklig organisation

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

    Författare :Frida Stranne Stark; [2019-08-23]
    Nyckelord :Facklig organisation; Genus; Jämställdhet; Motstånd;

    Sammanfattning : Syfte:Syfte är att undersöka förutsättningar för det interna jämställdhetsarbetet i en facklig organisation och hur en facklig organisation implementerar och inventerar jämställdhetsarbete i sin egen organisation. För att skapa en djupare förståelse av organisationens jämställdhetsarbete anläggs i uppsatsen ett genusperspektiv som problematiserar relationerna mellan makt och kön i organisationen. LÄS MER