Sökning: "Frida Villemoes"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Villemoes.

  1. 1. Översiktsplaneringens roll för att minska växthusgasutsläpp i det lokala klimatarbetet - En fallstudie av Lunds kommuns nya översiktsplan

    Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

    Författare :Frida Villemoes; [2021]
    Nyckelord :Master plan; Greenhouse gas emissions; Earth and Environmental Sciences;

    Sammanfattning : To reduce the emissions of greenhouse gases by local efforts, physical planning plays an essential part. It can have a great impact on our greenhouse gas emissions, by deciding important things as transport and energy planning. This study aims to examine the role of municipal comprehensive planning in the work to reduce greenhouse gases. LÄS MER