Sökning: "Frida Wilkman"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Wilkman.

  1. 1. Patienters följsamhet till preoperativ fasta

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

    Författare :Joanna Lindström; Frida Wilkman; [2020]
    Nyckelord :Adherence; Preoperative; Fast; Information; Knowledge; Anesthesia; Följsamhet; Preoperativ; Fasta; Information; Kunskap; Anestesi;

    Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Preoperativ fasta syftar till att minska innehållet- och sänka pH värdet i magsäcken och i sin tur reducera risken för aspiration i samband med induktion. Rekommendationerna som råder idag för preoperativ fasta är sex timmar från fast föda och två timmar från klar vätska. LÄS MER