Sökning: "Frida Yngve"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frida Yngve.

  1. 1. De ska inte tro att de är något : En kvalitativ undersökning av föreställningar och förväntningar gällande internkommunikation.

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

    Författare :Frida Yngve; [2016]
    Nyckelord :Generation Y; internal communications; employer; employee; David McClelland; basic needs; beliefs; expectations; Generation Y; internkommunikation; arbetsgivare; arbetstagare; David McClelland; grundläggande behov; föreställningar; förväntningar;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att undersöka huruvida det finns några föreställningar eller förväntningar gällande internkommunikation hos arbetsgivare respektive framtida medarbetare ur Generation Y, för att sedan studera hur dessa antingen matchar eller krockar med varandra. Denna undersökning utgår från den åldersdefinition som beskriver Generation Y som födda mellan 1982-2002 (Howe och Strauss, 2010). LÄS MER