Sökning: "Friends och mobbning"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Friends och mobbning.

 1. 1. Design of a website for the World Anti-Bullying Forum : A website with focus on usability and inclusion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Caisa Sixtensdotter; [2020]
  Nyckelord :Teknisk Design; användarcentrerad design; visuell kommunikation; interaktionsdesign;

  Sammanfattning : Since 1997 the non profit organization Friends has worked towards a world where no child should become victim to bullying. In 2017 Friends initiated the international forum World Anti-Bullying Forum where researchers and practitioners can meet and share knowledge. LÄS MER

 2. 2. En gång mobbad, alltid missnöjd? : En studie om det socio-emotionella stödets inverkan på livstillfredssställelsen bland skolungdomar som är utsatta för mobbning

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Emma Doktár; Alida Magnusson; [2019]
  Nyckelord :bullying victimization; life satisfaction; adolescents; socio-emotional support; Health Behaviour in School-aged Children; utsatthet för mobbning; livstillfredsställelse; skolungdomar; socio-emotionellt stöd; Health Behaviour in School-aged Children;

  Sammanfattning : Bullying is a serious social problem that has increased among Swedish adolescents. Bullying victimization has a negative impact on adolescents life satisfaction and it’s therefore important to gain knowledge about factors that can have a positive impact on this relationship. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors och mäns arbetsmiljö : En kvantitativ jämförande studie om hur kvinnor och män upplever den psykosociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Jessica Abdulhadi; Vjollca Haradinaj; [2019]
  Nyckelord :psychosocial work environment; gender; stress; bullying; sexual harassment; social support; managerial support; autonomy; influence; self-control; psykosocial arbetsmiljö; kön; stress; mobbning; sexuella trakasserier; socialt stöd; chefsstöd; autonomi; inflytande; egenkontroll;

  Sammanfattning : Syftet i vår undersökning är att undersöka skillnader mellan mäns och kvinnors upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön. För att kunna uppnå vårt syfte har följande frågeställning utformats: Är det någon skillnad mellan män och kvinnors upplevelse av stress, mobbning, sexuella trakasserier, socialt stöd, chefsstöd och autonomi i deras arbetsmiljö? Studien har utförts via vår webbenkät på sociala medier, Facebook och LinkedIn. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars upplevelse av social medias risker och möjligheter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete; Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Therese Ankargård; Malin Skilberg; [2018]
  Nyckelord :social madia; youth; moral panic; social media; ungdomar; moralisk panik;

  Sammanfattning : Sociala medier tar en allt större plats i ungdomars vardag, men hur stor plats tar den egentligen. Vi läser i media om hur allt fler ungdomar utsätts för övergrepp, kränkningar och mobbning via sina sociala medier. Vi vill genom vår studie visa hur några ungdomar själva resonerar kring sin användning av sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskors erfarenheter av barns digitala medieanvändning samt skolsköterskors hälsofrämjande arbete inom området : "Det är så himla vitt och brett och inte är det lätt heller"

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Katrin Ekdahl; Karin Hägerdal; [2016]
  Nyckelord :Students; health promotion; school nurse; digital media; Elever; hälsofrämjande; skolsköterska; digitala medier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitala medier är en del av de flesta barns vardag idag. Diskussioner om huruvida detta påverkar barns fysiska och mentala hälsa framhävs emellanåt i olika medier. Samtidig som det även diskuteras om positiva effekter. Skolsköterskan träffar alla elever och har en viktig funktion i det hälsofrämjande arbetet. LÄS MER