Sökning: "Frihandelns regler"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Frihandelns regler.

  1. 1. GMO-lagstiftningen i Sverige och EU : Frihandelns regler vs. miljö- och hälsoskydd

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Johanna Jönsson; [2017]
    Nyckelord :GMO-lagstiftning; Frihandelns regler; Miljö- och hälsoskydd; TTIP;

    Sammanfattning : Syftet med denna rapport har varit att beskriva och undersöka GMO-lagstiftningen i EU och Sverige och hur denna påverkas av gällande frihandelsavtal samt kan komma att påverkas av frihandelsavtalet TTIP, mellan EU och USA. Frågan är huruvida det föreligger en risk att TTIP-avtalet, om det träder i kraft, kan leda till att mer GMO-produkter hamnar på EU:s marknad samt att den strikta lagstiftning som råder påverkas. LÄS MER