Sökning: "Friköpsklausul"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Friköpsklausul.

 1. 1. Utköps-, friköps-, och budgivningsklausuler i aktieägaravtal - Rättsliga och ekonomiska perspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Carl Johansson; [2016]
  Nyckelord :handelsrätt; budgivningsklausuler; friköpsklausuler; utköpsklausuler; aktieägaravtal; shareholders agreement; buyout clause; bidding clause; texas shoot-out clause; överlåtelsebegränsningar; överlåtelsebindningar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Friköps-, utköps- och budgivningsklausuler i aktieägaravtal är ett ämne som det idag finns undermålig kunskap och forskning om i det svenska näringslivet och associationsrätten. Friköps- och utköpsklausuler ger aktieägare möjligheter som ABL motstrider och som i bolagsordning begränsar. LÄS MER

 2. 2. Vitet som ansvarsbegränsning och friköpsklausul. En studie av viten kopplade till konkurrensklausuler.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Henrik Schnell; [2006]
  Nyckelord :Förmögenhetsrätt; Arbetsrätt; Avtalsrätt; Skadeståndsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen behandlar det kontraktuella vitets funktion som ansvarsbegränsning samt ''friköpsklausul'' i relationen med konkurrensklausuler. Jag försöker dels klargöra det svenska rättsläget, huruvida vitet kan anses vara den enda och maximala ersättningen borgenären kan erhålla vid brott mot en konkurrensklausul. LÄS MER