Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Projektledare på den nya arbetsmarknaden : En kvalitativ studie hur frilansande projektledare i eventbranschen upplever sin yrkesroll i gigekonomi

    Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

    Författare :Emelie Fredriksson; [2019]
    Nyckelord :Evenemang; Gigekonomi; Frilansande projektledare;

    Sammanfattning : Studien syftar till att skapa förståelse för hur frilansande projektledare i eventbranschen upplever sin yrkesroll i gigekonomi.  För att undersöka studiens syfte så har tre forskningsfrågor tagits fram Varför väljer projektledare att jobba som egenföretagare i eventbranschen? Vilka utmaningar finns i yrkesrollen? Vilka framgångsfaktorer identifierar frilansande projektledare i sin yrkesroll? För att besvara forskningsfrågorna har en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer använts. LÄS MER