Sökning: "Friluftsundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet Friluftsundervisning.

 1. 1. Modellbaserad undervisning i friluftsliv : En pilotinterventionsstudie om hur en platspedagogik möliggör lärande för elever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Chris Grönstedt; André Viksell; [2019]
  Nyckelord :outdoor education; pedagogy; landfullness; place pedagogy; place responsive; place based; instructional model; friluftsliv; pedagogik; skola; platsbaserad; platspedagogik; platsresponsiv; modellbaserat lärande;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna studie är att genomföra och undersö̈ka modellbaserad undervisning inom friluftsliv med fokus på platspedagogiken och få svar på frågeställningarna: ●  Vilka upplevelser har eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? ●  Vad för lärandeerfarenheter skaffar sig eleverna av den platspedagogiska undervisningsmodellen? Metod I studien har en kvalitativ ansats tillämpats för att söka svar på frågeställningarna. Mer specifikt har en pilotinterventionsstudie på två lektioner med efterföljande kvalitativa intervjuer genomförts med 22 stycken elever i en skolklass i årskurs 6 belägen i södra Norrland. LÄS MER

 2. 2. Gå ut utanför skolan och ha friluftsliv, det behöver inte vara mer avancerat än så : En kvalitativ studie om lärares undervisning i friluftsliv 

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID); Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Patrik Jauring; Viktor Andersson; [2019]
  Nyckelord :Outdoor education; Välfungerande; Friluftlivsundervisning; Friluftsundervisning; Friluftsaktiviteter; Friluftslivsaktiviteter; Matlagning; Didaktik; Kvalitativ friluftsliv; Didaktiska val; Progression;

  Sammanfattning : Tidigare forskning visar att lärare i svenska skolor har problem att utföra en undervisning i friluftsliv (Seger 2012; Novus 2016; Backman 2011a). Problemen som lyfts är bland annat att lärarna inte har geografiska, ekonomiska och tidsmässiga förutsättningar till att utföra friluftslivsundervisning. LÄS MER

 3. 3. Friluftsliv som en del av ämnet idrott och hälsa : En studie om lärares uppfattning om vad friluftsliv i skolan utgörs av och dess utvecklingsmöjligheter

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Simon Bergljung; [2018]
  Nyckelord :friluftsliv; skolan; idrott och hälsa; idrottslärare; friluftsundervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar: Syftet med min studie är att undersöka hur idrottslärare uppfattar friluftsliv som en del av idrott och hälsa och hur friluftsliv kan utvecklas i undervisningen. Frågeställningar jag vill få besvarade i min studie är: Vad är, och vad betyder friluftsliv enligt idrottslärare? Hur ser idrottslärare på möjligheten att utveckla arbetet med friluftsliv enligt läroplanen? Metod: För att besvara frågeställningarna har kvalitativa intervjuer använts. LÄS MER

 4. 4. Friluftsliv i närmiljö : En kvalitativ studie om lärares möjligheter att undervisa i friluftsliv i en innerstadsskola

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Herman Hansson; Nicklas Magnusson; [2017]
  Nyckelord :friluftsliv; närmiljö; friluftsliv i skolan; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats är att undersöka, analysera och diskutera hur idrott och hälsa-lärare på gymnasiet som arbetar på innerstadsskolor i Stockholm upplever möjligheterna att undervisa i friluftsliv.  rågeställningarna som besvaras i denna studie är: Hur förhåller sig lärare till det centrala innehållet för friluftsliv inom idrott och hälsa i gymnasiet? Vilka faktorer påverkar hur friluftsundervisningen utformas? Metod I studien genomfördes kvalitativa intervjuer med fem stycken lärare i idrott och hälsa på gymnasiet, alla intervjuade lärare arbetade på skolor som är placerade i Stockholms innerstad, samtliga lärare följde den svenska läroplanen. LÄS MER

 5. 5. Goda möjligheter men ändå lite friluftsliv : En kvalitativ studie av friluftsliv inom idrott och hälsa på gymnasieskolor i Nacka Kommun

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joni Perälä; Ellen Winroth; [2016]
  Nyckelord :Outdoor education; Friluftsliv; friluftsundervisning; Nacka kommun; skola; naturreservat; ramfaktorer; friluftsdagar;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med denna studie är att undersöka vilken uppfattning lärare i idrott och hälsa har om friluftsliv samt vilken friluftlivsundervisning som bedrivs i några utvalda gymnasieskolor i Nacka kommun. Vilken uppfattning om friluftsliv har gymnasielärare i idrott och hälsa i Nacka kommun?Vilken friluftsundervisning bedriver de?Vad begränsar och möjliggör friluftsundervisningen i Nacka kommun? MetodI studien användes en kvalitativ intervjumetod, fem gymnasielärare som undervisar i idrott och hälsa i Nacka kommun intervjuades. LÄS MER