Sökning: "Friskvård"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet Friskvård.

 1. 1. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER

 2. 2. Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linn Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; Kompetens; Körledare; Körsång; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Competence; Conductor; Vocal technique; Wellness; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. LÄS MER

 3. 3. Projekt Aktiv Student : Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Helena Ekman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Upplevelsen av friskvård som en hälsofrämjande insats : En kvalitativ intervjustudie med arbetande kvinnor

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Hanna Johansson; Therese Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; hälsofrämjande arbete; arbetsliv; motivation; stress;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna uppsats var att undersöka hur arbetande kvinnor upplever friskvård som en hälsofrämjande insats och vilken betydelse det har för deras välmående i arbetslivet. Frågeställningarna i studien undersöker hur individen upplever sin hälsa på arbetsplatsen och vilka faktorer som bidrar till minskad hälsa. LÄS MER

 5. 5. Vad är poängen om ingen deltar? : Incitament till hur hälsofrämjande strategier kan utformas för att motivera anställda

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Johansson; Jennie Elonsson; [2018]
  Nyckelord :Hälsofrämjande strategier; Friskvård; Stress; Motivation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur några utvalda organisationer arbetar med hälsofrämjande strategier på arbetsplatsen. Dessutom syftade studien till att utforma en modell, som innefattar de komponenter en hälsofrämjande strategi kan innehålla för att framgångsrikt motivera sina anställda till att nyttja sin friskvård. LÄS MER