Sökning: "Friskvård"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade ordet Friskvård.

 1. 1. LESS IS MORE - en organisationsteoretisk studie om arbetstidsförkortning och friskvård i förskolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anneli Ahlin; [2019-02-18]
  Nyckelord :Förskola; Arbetstidsförkortning; Friskvård; Skolutveckling; Kvalité; Organisationsteori;

  Sammanfattning : Syfte:Studiens syfte är att utveckla kunskap om, och i så fall på vilket sätt försöket har påverkat förskolans verksamhet och personalens hälsa. Frågeställningar:Vilka hälsoeffekter hos personalen synliggörs i försöket?Hur påverkas förskolans verksamhet av försöket och hur kan detta förstås i ett kvalitéts- och skolutvecklingsperspektiv?Teori:Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt förhållningssätt samt ett nyinstitutionellt perspektiv på organisationer. LÄS MER

 2. 2. Körledaren som sånglärare – en intervjustudie kring körledarens ansvar i koristers röstutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Linn Ivarsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; Kompetens; Körledare; Körsång; Sångteknik; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik Choir; Competence; Conductor; Vocal technique; Wellness; Educational Science; Music Education; Performing Arts; Social Sciences;

  Sammanfattning : Som sångerska har jag sjungt en hel del i kör, och på grund av det har jag fått möte flertalet körledare. Dessa körledare har olika kunskaper om rösten, och har lärt mig om rösten på olika sätt. Ibland var det felaktig information som delgavs, ibland var det ordvalen som kunde varit bättre, och ibland hade körledaren full koll. LÄS MER

 3. 3. Min hälsa, mitt ansvar?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Sofia Vallentin; Linnea Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Hälsopromotion; friskvård; ansvarsparadox; hälsa; sjukfrånvaro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problemområde: Ökad ohälsa i arbetslivet där det råder delade meningar kring vem som skall ta ansvar för att främja de anställdas hälsa. Syfte: Bidra med kunskap till Service Management med inriktning hälsa utifrån Hälsopromotion där fokus ligger på attityden kring ansvaret för att främja hälsan i arbetslivet. LÄS MER

 4. 4. "Friskvård är det viktigaste vi har på arbetsplatsen" : En kvalitativ studie om chefers syn på och arbete med friskvård på arbetsplatsen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Ida Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Friskvård; hälsa; hälsofrämjande arbeten; enhetschefer;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka chefers syn och arbete med hälsa och friskvård på arbetsplatsen. För att uppfylla syftet användes dessa frågeställningar i studien; Hur arbetar de olika verksamheterna med friskvård? Hur är chefers syn på hälsa och friskvård på arbetsplatsen? Hur väljer cheferna att använda sig av friskvård och hälsofrämjande arbeten?    För att samla in data har intervjuer använts som datainsamlingsmetod, där nio enhetschefer inom sex olika yrkestyper har intervjuats. LÄS MER

 5. 5. Projekt Aktiv Student : Deltagarnas upplevda påverkan av Aktiv Student 2016/2017 – en kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Helena Ekman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstrakt Bakgrund: Riskerna för flertalet psykiska och fysiska problem och sjukdomar ökar vid fysisk inaktivitet och minskar vid fysisk aktivitet. Studier har visat att det finns samband mellan påbörjade högskolestudier och en minskad mängd fysisk aktivitet. LÄS MER