Sökning: "Fristående skola"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade orden Fristående skola.

 1. 1. Styrning och kontroll, spelar det någon roll? : En kvalitativ och komparativ studie av styrproblematik mellan rektorer och skolchefer på fristående och kommunala gymnasieskolor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Nora Bohlin; John Milton; [2022]
  Nyckelord :Styrning; styrproblematik; principal- agentproblem; informationsasymmetri; agentkostnad; huvudman; rektor;

  Sammanfattning : En bristande styrning i svenska skolor har uppdagats i ett flertal rapporter från svenska myndigheter. Denna styrproblematik kan bland annat härledas till huvudman och rektor inom skolan. Vidare pågår en debatt gällande skolmarknaden, som diskuterar skillnader i fristående och kommunala skolor. LÄS MER

 2. 2. Överlämning från grundskola till gymnasieskola : -En analys av kommuners organisering av överlämningsprocessen vid byte av skolform

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Melinda Blombäck; Cecilia Asplid; [2021]
  Nyckelord :Överlämning; likvärdig övergång; särskilt stöd; elevdokumentation; elevperspektiv;

  Sammanfattning : När en elev övergår från en skolform till en annan skolform ska den avlämnade skolenheten skyndsamt överlämna den dokumentation som underlättar och gynnar elevens fortsatta lärande. Övergången från grundskolan till gymnasieskolan är komplex som visar på behov avsamarbete, tydliga rutiner och en innehållsrik dokumentation. LÄS MER

 3. 3. Betydelsen av att synliggöra elevers erfarenheter i undervisningen : En experimentell fältobservation i ämnet bild

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Daniel Sjörén; Patrick Tyrrell; [2021]
  Nyckelord :Erfarenhet; bild; erfarenhetsbaserat lärande; abstrakta erfarenheter; konkreta erfarenheter; elevmotivation; lustfyllt lärande; interaktionsprincipen; kontinuitetsprincipen; berättelse.;

  Sammanfattning : Föreliggande studies syfte är att undersöka hur elevers erfarenheter kan identifieras, synliggöras och tillvaratas i och genom bildundervisning. Frågeställningarna som studien har utgått ifrån är: På vilket sätt är elevernas erfarenheter betydelsefulla för deras lärande och hur kan lärare identifiera och synliggöra dem i undervisningen? Hur kan lärare identifiera och synliggöra elevernas erfarenheter i undervisningen? Fyra metoder har utformats och utförts i samband med två fältobservationer; en berättelse, en bildframställning, intervjuer samt frågeformulär. LÄS MER

 4. 4. Religionsundervisning - en möjlighet eller en begränsning? : En jämförande studie av religionsundervisningen i en kommunal skola och en kristen friskola på gymnasialnivå

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Shamon; [2020]
  Nyckelord :Religious education; public school; independent school; religion; secularization; Religionsundervisning; kommunal skola; fristående skola; religion; sekularisering;

  Sammanfattning : The Swedish school characterizes a non-confessional religious education, which such education cannot be found in majority of countries in Europe. Despite the influential secularization of society and the individual, there is a notion that proclaims that the non-confessional religious education is not entirely neutral and objective as the syllabus outlines. LÄS MER

 5. 5. Hur friskoleetableringar påverkar kommunala kostnader: liten grundskola, liten kostnad

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Douglas Rinaldo; Emilia Benke; [2020]
  Nyckelord :Grundskola; friskola; kostnad; koncern; kommun; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Skolans styrning och huvudmannaskap är ett ämne som återkommande aktualiseras och diskuteras i samhällsdebatten. Av förespråkarna för fristående huvudmän betonas värdet av mångfald, valfrihet och konkurrens för att skapa en bra och effektiv skola medan kritikerna å andra sidan beskriver en snedvriden konkurrens där de fristående aktörerna får del av fördelarna men slipper samhällsansvaret. LÄS MER