Sökning: "Fritids"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet Fritids.

 1. 1. SPRÅKA PÅ FRITIDS En undersökande studie om språkutvecklande arbetssätt på fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Jamal Bouzra; Mikael Hjort; [2020-01-08]
  Nyckelord :Språkutvecklande arbetssätt; fritidshem; transspråkande; stöttning;

  Sammanfattning : Syfte:I denna uppsats undersöks om och i förekommande fall hur fritidshem arbetar med språkutvecklande arbetssätt för att främja flerspråkiga elevers språkutveckling.Teori:Den övergripande teorin för arbetet är den sociokulturella.Metod:Undersökningen har för att ge såväl bredd som djup genomförts med en metodtriangulering. LÄS MER

 2. 2. Den meningsfulla fritidsverksamheten : En studie om äldre elevers syn på fritids

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Mattias Lindström; Matilda Blomqvist; [2020]
  Nyckelord :Meningsfullhet; Fritidshem; Elevperspektiv; Deltagande; Delaktighet; Utveckling;

  Sammanfattning : Det här är en studie om varför elever slutar på fritidshemmet innan de behöver, ofta någonstans i årskurs 3, även om de får vara inskrivna tills de avslutar årskurs 6. Studiens syfte är att synliggöra varför äldre elever slutar delta i fritidshemmets verksamhet, samt vad som uppfattas som meningsfull fritidsverksamhet utifrån äldre elevers perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Vikten av verksamheternas samverkan och det kompletterande uppdraget : En studie kring förståelse om läroplanens uppdrag i skola och fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jenniefer Brundin; Alice Lundberg; [2020]
  Nyckelord :Professions; Comprehension; Cooperation; The Complementary assignment; Policy; Yrkesgrupperna; Förståelse; Samverkan; Det kompletterande uppdraget; Policy;

  Sammanfattning : Samverkansuppdraget och fritidshemmets kompletterande uppdrag är två skilda uppdrag under en gemensam skoldag, där samarbetet är huvudfokus. Syftet med studien är att utveckla kunskap om samverkansuppdraget och fritidshemmets kompletterande uppdrag ur ett grund- och fritidslärarperspektiv inom skolans organisatoriska verksamhet. LÄS MER

 4. 4. PEDAGOGERNA HAR KOLL PÅ LÄGET : En inblick i arbetet med rörelse och fysisk aktivitet på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Gustav Wågström; Jonathan Åström; [2020]
  Nyckelord :Rörelse; Fysisk aktivitet; Pedagoger; Fritids; Hinder;

  Sammanfattning : En stor del av barnen rör sig idag för lite, studier visar på att så stor del som 77% av Sveriges barn rör sig mindre än Världshälsoorganisationens rekommendationer. Detta är problematiskt och ett hot mot den svenska folkhälsan. Syftet med denna studie är att med de problem kring den höga andel barn som rör sig för lite i åtanke. LÄS MER

 5. 5. ”Jag skulle ändå vilja gå kvar, det är mycket roligare” - En studie om varför elever väljer att stanna eller sluta på fritids och vad de gör istället

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Nikolina Lindsjö; Saga Cronberg; [2020]
  Nyckelord :barns fritid; barns perspektiv; fritidshem årskurs 4-6;  meningsfull fritid; meningsfullt fritidshem; slutar på fritidshemmet;

  Sammanfattning : Elever i årskurs 4-6 slutar på fritidshemmen och vi vet inte riktigt varför eller vad de gör istället. Syfte med denna studie är att förstå vad som ligger bakom årskurs 4–6 elevers val att antingen stanna eller lämna fritids. Syftet är vidare att ta reda på vad eleverna gör på sin fritid. LÄS MER