Sökning: "Fritidshem malmö 2017"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Fritidshem malmö 2017.

 1. 1. Fritidshemmet som demokratisk arena: En studie om potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande inom ett demokratiprojekt

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Samuel Karlman; Anton Lindahl; [2019]
  Nyckelord :Fritidshem; Demokrati; Deliberativ demokrati; Elevinflytande; Disciplinär makt; Pastoral makt; Panoptikon;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har potentiella maktrelationer samt elevers möjligheter till inflytande undersökts inom ramarna för ett demokratiprojekt på Enetorpsskolan (fiktivt namn). Demokratiprojektet är strukturerat på så vis att eleverna ena veckan skapar demokratiförslag, i form av aktiviteter, och veckan därpå verkställs det framröstade förslaget. LÄS MER

 2. 2. “Alla platsar ju inte i skolmiljön om man säger så” En undersökning om hur fritidslärare talar om barn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hanna Sundberg; Åsa Håkansson; [2018]
  Nyckelord :fritidshem; normer; socialkonstruktivism; tolerans;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att undersöka hur fritidslärare talar om barn utifrån normer och tolerans. I läroplanen för grundskolan står det att skolans värdegrund och uppdrag är en likvärdig utbildning (Skolverket rev. LÄS MER

 3. 3. Digitala spel i fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nicklas Cliffmark; Joel Svensson; [2018]
  Nyckelord :Digitala spel; Fritidshem; Datorspel; Tv-spel; Utveckling och lärande; Ramfaktorer i fritidshemmet;

  Sammanfattning : Svenska regeringen har satt som mål att Sverige skall bli ledande i världen på att ta till vara pådigitaliseringens möjligheter. De anser att arbetet mot detta mål börjar i skolan. 2017 gjordesen revidering av läroplanen och styrdokumenten där det blev ett ökat fokus på digitalisering.Den nya läroplanen träder i kraft i juli 2018. LÄS MER

 4. 4. Elevinflytande på fritidshem/ Pupil participation in recreation centres

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Hedwig Tornheden; Jessica Jensen; [2017]
  Nyckelord :elevinflytande; elevers perspektiv; fritidshem; makt; pedagogers arbete;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att skapa förståelse för barns uppfattningar och upplevelser av elevinflytande i fritidshemmets verksamhet samt att få en förståelse för hur pedagoger anser att de arbetar med elevinflytande i deras verksamhet. Vi besökte två olika skolor på två olika platser i Skåne. LÄS MER

 5. 5. Pedagogiska perspektiv på djur i fritidshem och skola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Anna Tjörnhagen; Johanna Österberg; [2017]
  Nyckelord :djur; fritidshem; skola; läshund; bokhund;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka vilka pedagogiska perspektiv som ligger bakom användandet av djur i skolans verksamheter. För att undersöka detta har vi besökt en skola som använde sig av en läshund och ett fritidshem med flera djur inom verksamheten, båda i södra Sverige. LÄS MER