Sökning: "Fritidshem specialpedagogik"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade orden Fritidshem specialpedagogik.

 1. 1. Fritidslärares arbete med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Nadja Söderberg; [2021]
  Nyckelord :leisure center; leisure teacher; special education; special assistance; action plan; inclusion; special adaptions; diagnosis; environment; play; extra adjustments; fritidshem; fritidslärare; specialpedagogik; särskilt stöd; åtgärdsprogram; inkludering; särskilda anpassningar; diagnos; miljö; leken; extra anpassningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fritidslärare arbetar med elever i särskilt behov av stöd och deras arbete kring elever i behov av särskilt stöd och om de har tillräcklig kompetens för detta arbete. Metoden som användes i studien var frågeformulär som gjorts via internet. LÄS MER

 2. 2. Hela barnet hela dagen : Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Karin Norstedt; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; Kompetensutveckling; Specialpedagogik; Stöd; Handledning;

  Sammanfattning : Norstedt, Karin (2020). Hela barnet hela dagen, Om fritidshemspersonalens tillgång till specialpedagogiskt stöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Sju fritidshemslärares syn på extra anpassningar inom fritidshemsverksamheten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Leon Brattfors; Agata Czyzak; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; Fritidshem; Samverkan; Specialpedagogik; Särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur fritidshemslärare upplever deras arbete med extra anpassningar inom fritidshemsverksamheten. Studien grundar sig på tre frågeställningar som är följande: Vilka utmaningar möter fritidshemslärarna i arbetet med extra anpassningar?, Hur ser fritidhemslärarnas uppföljning och dokumentation ut gällande extra anpassningar? och Hur uppfattar fritidshemslärarna att samverkan fungerar med klasslärare, övrig skolpersonal och vårdnadshavare i relation till extra anpassningar?. LÄS MER

 4. 4. En fenomenografisk studie om fritidslärares uppfattningar om samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Avdelningen för utbildningsvetenskap inriktning grundskola, gymnasium och specialpedagogik

  Författare :Lisa Fransson; [2020]
  Nyckelord :Collaboration; leisure center; parents; relationship skills; phenomenography; Samverkan; fritidshem; vårdnadshavare; relationskompetens; fenomenografi;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att synliggöra och beskriva fritidslärares olika föreställningar om samverkan med vårdnadshavare i fritidshemmet. Utifrån en fenomenografisk ansats har sju intervjuer genomförts med fritidslärare från olika skolor. I studien beskrivs även tidigare forskning kring samverkan med vårdnadshavare i skolan. LÄS MER

 5. 5. Pedagogers syn på arbetet med specialpedagogiska anpassningar på fritidshem : Sex pedagogers uppfattningar om arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julius Broström Kretschmer; [2020]
  Nyckelord :Delaktighet; extra anpassningar; fritidshem; specialpedagogik; specialpedagogiska anpassningar; särskilt stöd; uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att ta reda på hur pedagoger uppfattar att fritidsverksamheter arbetarmed specialpedagogiska anpassningar på fritidshemmen, i syfte att öka delaktigheten för elever medsärskilda behov. Jag har i studien intervjuat sex pedagoger på sex olika fritidshem om derasuppfattningar kring det. LÄS MER