Sökning: "Fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 1233 uppsatser innehållade ordet Fritidshem.

 1. 1. Den fysiska miljön : En kvalitativ studie om hur den fysiska miljöns utformning skapar förutsättningar och hinder i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Fast; Farman Khalil; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk miljö; lärande; social interaktion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The physical environment includes everything that surrounds us. It affects our senses and emotions and is part of the large amount of impressions we absorb every day. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens genom fyrkantiga ögon : En intervjustudie som undersöker lärare i fritidshems perspektiv på digital kompetens

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Ida Rosqvist Ljungbäck; Rebecka Lindberg Johansson; [2021]
  Nyckelord :digital kompetens; digitala verktyg; fritidshemslärare; TPACK; upplevelse;

  Sammanfattning : Studien utgår från en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer där sju lärare i fritidshem på en skola fick berätta om sin upplevelse och tolkning av digital kompetens. Syftet med studien var att undersöka fritidshemslärarnas perspektiv på begreppet digital kompetens samt deras resonemang kring arbetet med ett digitaliserat fritidshem och de möjligheter och utmaningar som tillkommer med det arbetet. LÄS MER

 3. 3. Inkluderingsarbete för elever med autismspektrum (AST) i fritidsverksamheten : En kvalitativ studie utifrån fritidslärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Josefin chamoun; [2021]
  Nyckelord :Autism; AST; inkludering; arbetssätt; fritidshem; lärare i fritidshem;

  Sammanfattning : Elever skall oavsett olikheter känna sig inkluderade i fritidshemsverksamheten. Elever med autism som finner utmaningar i det sociala samspelet är de som hamnar utanför. Syftet med studien är att undersöka hur lärare i fritidshem arbetar med AST-elever för att de ska inkluderas i fritidshemsverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Ett fritidshem för alla : En kvalitativ studie om arbetet med inkludering ur fritidshemmets perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Terese Cederin; Clara Halvarsson; [2021]
  Nyckelord :specialpedagogik; fritidshem; stöd insatser; anpassningar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Serietidningar i undervisningen i fritidshem : En kvalitativ studie om lärares erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Hisham Rahim; Viktor Andersson Karlsson; [2021]
  Nyckelord :serietidningar; läsförståelse; lärare; bild och text; värderingar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att beskriva lärarnas erfarenheter av serietidningar i undervisningen i fritidshemmet. De frågeställningar som tillämpades i studien är följande:  - Hur arbetar lärare med serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka möjligheter uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? -Vilka begränsningar uppfattar lärarna att det finns med användningen av serietidningar i undervisningen och i fritidshemmet? Studien är kvalitativ med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER