Sökning: "Fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 1107 uppsatser innehållade ordet Fritidshem.

 1. 1. Undervisning i fritidshemmet : konstruktionen av undervisningsbegreppet i gränslandet mellan två traditioner

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Christian Andersson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; undervisning; kapitel 4; läroplan; lgr11; diskursanalys;

  Sammanfattning : Fritidshemmet erhöll från och med höstterminen 2016 en mer uttalad plats i styrdokumenten i och med att verksamheten fick ett eget kapitel i läroplanen. Makthavarna bakom läroplanskapitlet framhöll klart och tydligt att det handlade om ett förtydligande av uppdraget, inte en förändring av detsamma. LÄS MER

 2. 2. Bortom önskelådor och fritidsråd En kvalitativ studie om arbetet med och tolkningen av barnkonventionen i fritidshemmet : Beyond polling boxes and leisurecouncilsA qualitative study based on the work on and interpretation of the children's convention in a leisure home

  Master-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Josefine Andersson; [2021]
  Nyckelord :barnkonventionen; fritidshem; fritidslärare; rättigheter; barndomssociologi; being; becoming;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att belysa och analysera fritidshemspersonalens arbete med och synsättet på barns/elevers rättigheter i fritidshemmet samt bidra till att fylla detta förhållandevis outforskade fält med mer kunskap. Det empiriska underlaget, som består av tio kvalitativa intervjuer med verksamma fritidslärare, har analyserats och tematiserats utifrån ett barndomssociologiskt perspektiv för att undersöka det personalen ger uttryck för. LÄS MER

 3. 3. Balansera elevers behov : En kvalitativ studie om fritidslärares förhållningssätt till elevers olika behov inom fritidshemmets undervisning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University; Jönköping University

  Författare :Annie Johansson; Charlotte Davidsson; [2021]
  Nyckelord :Behov; Elever; Fritidshem; Fritidshemslärare; Förhållningssätt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka fritidslärares erfarenheter och uppfattningar om elevers individuella behov i relation till fritidshemmets undervisning. Frågeställningar som ställs i studien är: Hur resonerar fritidslärare om elevers individuella behov i relation till fritidshemmets undervisning? Hur planerar fritidslärare sin undervisning i förhållande till elevers olika individuella behov?  I studien används kvalitativ metod där empirin samlades in genom en semistrukturerad gruppintervju med fyra fritidslärare. LÄS MER

 4. 4. Digitala verktyg på fritidshemmet : En kvalitativ studie om lärarkompetenser och lärares resonemang om undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Andreé Rentsch; Taib Sisic; [2021]
  Nyckelord :Lärare; fritidshem; digitala verktyg; lärarkompetenser;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares arbete med digitala verktyg på fritidshemmet genom att undersöka lärares resonemang om undervisning, vilka kompetenser de belyser samt vilka potentiella effekter digitala verktyg har på fritidslärares arbete. Den teoretiska och analytiska utgångspunkten för studien utgår från TPACK- modellens delar som handlar om att sammankoppla ämnespedagogiska kompetenser med teknologisk kompetens. LÄS MER

 5. 5. Legitimationskrav i fritidshem : Fritidslärares beskrivningar av legitimationskravets roll - en kvalitativ intervjustuide kring fritidslärares yrkesidentitet, dess roll och status.

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för lärande, estetik och naturvetenskapLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Mergim Krasniqi; [2021]
  Nyckelord :Roll; professionell hybrid; legitimationskrav;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur fritidslärare tolkar och beskriver legitimationskravets roll. Frågeställningarna har hjälpt studiens syfte i meningen att de har undersökt hur fritidslärare beskriver legitimationskravets roll för yrkesidentiteten, rollen legitimationskravet får i relation till andra yrkesgrupper på skolan och vad den får för roll i en fritidspedagogisk praktik. LÄS MER