Sökning: "Fritidshem"

Visar resultat 1 - 5 av 1417 uppsatser innehållade ordet Fritidshem.

 1. 1. ”DÅ KÄNNER SIG ELEVEN LYCKAD NÄR HEN GÅR HEM FÖR DAGEN” : Fritidslärares erfarenheter av att göra fritidshemmet tillgängligt för elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Emma Sträng; [2022]
  Nyckelord :förhållningssätt; samverkan; tydlighet; ADHD; AST;

  Sammanfattning : Skolverket skriver att läraren ska utbyta kunskaper och erfarenheter med personalen i förskolan, skolan och fritidshemmet och i samarbetet särskilt uppmärksamma elever i behov av stöd. Samtidigt tyder forskning på att lärare i skolan upplever tidsbrist som ett hinder för detta samarbete och att stödet från kollegorna är det avgörande för att påverka elevernas lärande. LÄS MER

 2. 2. Kulturhuset SILO

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Veronica Ihrfors; [2022]
  Nyckelord :Silo; Urbanization; Concrete; Brick; Community center; Apartment; Arboga;

  Sammanfattning : This project focuses on making a “Folkets hus”, a form of community centre available for its surrounding inhabitants to express their identities and experience different cultures, these buildings usually contain libraries, theatre, restaurants, art centre, educational spaces, a child section and more. The city chosen for this project was Arboga, a small old industrial town from the 13th century a few miles west about Eskilstuna. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : Hur man arbetar med fysisk aktivitet samt vilka hinder iorganisationen som försvårar arbetet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Melina Skarström; Adam Barchan; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur fritidslärare arbetar för att främja fysiskaktivitet för elever på skolor och fritidshem samt vilka hinder som försvårar arbetet med attfrämja den fysiska aktiviteten. Följande frågeställningar som studien har utgått ifrån är; Hurarbetar fritidslärare för att främja fysisk aktivitet på skolor och fritidshem? samt Vilka hinderupplever fritidslärare finns i organisationen som försvårar arbetet med fysisk aktivitet? Studienutgår från organisationsteorin och har sin grund inom den kvalitativa forskningen. LÄS MER

 4. 4. "Ska jag berätta några roliga grejer till dig?" : Barns beskrivningar av aktiviteterna på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Agnes Sauter; Anna Grönqvist; [2022]
  Nyckelord :Fritidshem; fritidshemsaktiviteter; barnintervjuer; barns perspektiv; inflytande; demokratiarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer : En intervjustudie om lärarens roll för framåtsyftande lärmiljöer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Johanna Gårdsäter; Keitty Nizigiyimana; [2022]
  Nyckelord :Elever; fritidshem; fritidspedagogik; lärmiljö; samverkan;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärmiljöer i fritidshemmet struktureras, utifrån fritidshemslärarnas/fritidshemspersonalens erfarenheter och samverkan med klasslärare för framåtsyftande fysiska lärmiljöer. Denna undersökning söker svar på följande frågeställningar; vilken inverkan fritidshemslärarna har på lärmiljöerna och på vilket sätt kan eleverna förbättra samt trivas på fritidshemmet? Studien är teoretiskt förankrad i det sociokulturella perspektivet och pragmatismen. LÄS MER