Sökning: "Fritidshemmets inkluderande praktik"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fritidshemmets inkluderande praktik.

 1. 1. De gör sitt bästa,men det räcker inte. : Personals och vårdnadshavares perspektiv på fritidshemmets inkluderande praktik.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Helena Jonsson; [2021]
  Nyckelord :Fritidshemmets inkluderande praktik; intervju; grundad teori; symbolisk interaktionism; det relationella perspektivet; personal; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att få kunskap om personal och vårdnadshavares perspektiv på vilka möjligheter och utmaningar de ser i fritidshemmets inkluderande praktik för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Insamlingen av data har skett genom intervjuer med personal och vårdnadshavare. LÄS MER

 2. 2. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd i fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur fritidspersonal arbetar för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Glivingkant; [2020]
  Nyckelord :Särskilt stöd; fritidshem; inkludering; elever i behov;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa mer förståelse för hur fritidslärare arbetar med inkluderingen med elever som är i behov av särskilt stöd i fritidshemmet. De frågeställningar som tas upp i studien handlar om hur fritidslärare arbetar för att inkludera eleverna i fritidshemmets miljöer samt i de aktiviteter som görs under fritidstiden. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsutveckling för den "starka eleven" som individ, i fritidshemmets inkluderande miljö : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Freja Forsberg; Anna Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Kunskapsutveckling; stark elev; högintelligent; elever; fritidshem; fritidshemmet; utveckling; lärare; lärande; grundskola; sociokulturellt perspektiv; Vygotskij; kvalitativ intervjustudie;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en kvalitativ intervjuvstudie med syftet att undersöka personalen i fritidshemmets föreställningar om “starka elever” och deras beskrivning av hur de arbetar med “starka elevers” kunskapsutveckling. Genom tematiska analyser i relation till det sociokulturella perspektivet på lärande ges studien möjlighet att förstå hur de situationer som lärarna beskriver kan vara möjligheter för en kognitiv utveckling hos eleverna. LÄS MER