Sökning: "Fritidslärare"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet Fritidslärare.

 1. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2020]
  Nyckelord :Rastaktivitet; Fritidslärare; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; KASAM;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. LÄS MER

 2. 2. Det gemensamma hälsofrämjande arbetet : En studie om hur det hälsofrämjande arbetet kan stärkas genom samverkan mellan elevhälsoteamet och fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Denise Duran; Julia Ottosson; [2020]
  Nyckelord :health promotion; interprofessionel collaboration; leisure time centre; pupil health team; sense of coherence SOC ; salutogenic perspective; hälsofrämjande; samverkan; fritidshem; elevhälsoteam; känsla av sammanhang KASAM ; salutogent perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur fritidshemmet och skolans elevhälsoteam arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv. Det för att synliggöra om ett behov av samverkan mellan fritidshemspersonal och elevhälsoteamet fanns och hur det gemensamma uppdraget kan verka stärkande för det hälsofrämjande uppdraget. LÄS MER

 3. 3. Den virtuella lekplatsen : En kvalitativ studie om fritidslärares syn på sociala mediers påverkan på elevers relationer i fritidshem

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Matilda Mattsvåg; Jenna Pihlström; [2020]
  Nyckelord :Sociala medier; fritidslärare; sociala band; samklang; relationsskapande; ansvar; konflikter; online; offline; kränkningar; näthat; gemenskap;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare på fritidshem upplever att sociala medier påverkar elevers relationer, vilka för- och nackdelar det finns med dessa, samt hur fritidslärare ser på sin egen samt vårdnadshavarnas roll i elevernas sociala medie-användande. Insamlingen av empiriskt material har skett via intervjuer av fritidslärare som arbetar på sju olika skolor i Stockholms innerstad och förorter. LÄS MER

 4. 4. Fritidshemmets digitaliserade miljö : En intervjustudie med fritidslärare om digitala verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik; Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Alejandro Castro; Armin Amani; [2020]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Information och kommunikationsteknik; digitala miljöer; fritidslärare; fritidshemmets uppdrag;

  Sammanfattning : I dagens samhälle använder eleverna sig av digitala verktyg på fritiden. Detta påverkar fritidslärarna sätt att använda sig av digitala verktyg i undervisningarna i fritidshemmet. Fritidslärarna saknar kunskap samt erfarenhet av digitala verktyg då detta kan resultera i gott eller ont i inlärning för eleverna. LÄS MER

 5. 5. Inkludering av elever i behov av särskilt stöd i fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur fritidspersonal arbetar för att inkludera elever i behov av särskilt stöd i verksamheten.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ellen Glivingkant; [2020]
  Nyckelord :Särskilt stöd; fritidshem; inkludering; elever i behov;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa mer förståelse för hur fritidslärare arbetar med inkluderingen med elever som är i behov av särskilt stöd i fritidshemmet. De frågeställningar som tas upp i studien handlar om hur fritidslärare arbetar för att inkludera eleverna i fritidshemmets miljöer samt i de aktiviteter som görs under fritidstiden. LÄS MER