Sökning: "Frivillig information i årsredovisningar"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Frivillig information i årsredovisningar.

 1. 1. Frivillig redovisning i svenska börsnoterade bolag : En kvantitativ studie av företagsegenskapers påverkan

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Rebecca Andersson; Anna Borg Andersson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary disclosure; Listed companies; Firm characteristics; Swedish companies; Annual report; Frivillig redovisning; Börsnoterade företag; Företagsegenskaper; Svenska bolag; Årsredovisning;

  Sammanfattning : Årsredovisningar har gått från att vara ett sätt för företagen att rapportera sin ekonomiska ställning för aktieägare till att anpassas mer för alla intressenter. All information som intressenterna efterfrågar är dock inte företagen alltid tvungna att uppge enligt lag, vilket leder till att företag väljer att redovisa viss information frivilligt. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av frivillig information i företagsårsredovisningar : En studie om svenska börsnoterade företag verksamma isjukvård- och teknikbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Nicklas Murmester; Mikaela Nyrén Olsson; [2021]
  Nyckelord :Annual reports; Voluntary information; Stakeholder; Årsredovisningar; Frivillig information; Intressenter;

  Sammanfattning : Till följd av ökad medvetenhet hos företagens intressenter förväntas företagoffentliggöra så kallad frivillig information i sina årsredovisningar för atttillfredsställa det ökade informationsbehovet. I bakgrund av detta har syftet medstudien varit att få en bättre inblick i utvecklingen av företags frivilligainformation i sina årsredovisningar. LÄS MER

 3. 3. Frivillig rapportering och personliga egenskaper : En kvantitativ studie om hur CEO:ers respektive CFO:ers personliga egenskaper påverkar den frivilliga rapporteringen hos svenska börsnoterade företag

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Företagsekonomi; Linköpings universitet/Företagsekonomi

  Författare :Emilia Björkegren; Rebecca Lind; [2020]
  Nyckelord :frivillig rapportering; personliga egenskaper; upper echelon theory; CEO; CFO; agentteori; systemorienterade teorier;

  Sammanfattning : Intresset för frivillig rapportering har under de senaste åren ökat. Tidigare studier har fått varierande resultat avseende vad som påverkar företags frivilliga rapportering, men managers personliga egenskaper har antagits kunna ha en påverkan. LÄS MER

 4. 4. IC (Intellectual Capital): Organisationers osynliga värde : En studie om redovisning av intellektuellt kapital inom rekryterings- och bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Emil Norlin; [2020]
  Nyckelord :Intellectual capital; IC; human capital; structure capital; relational capital; recruitment and staffing industry; content analysis; annual report.; Intellektuellt kapital; IC; humankapital; strukturkapital; relationskapital; rekryterings- och bemanningsbranschen; innehållsanalys; årsredovisningar.;

  Sammanfattning : I dagsläget finns det ett stort gap mellan det bokförda värde till vilket organisationer värderar sina tillgångar och det marknadsvärde till vilket organisationerna är värderade. Vad detta osynliga värde består av kan delvis beröra något som teoretiker och praktiker kommit att kalla intellektuellt kapital (IC). LÄS MER

 5. 5. Hållbarhetsredovisning i kommuner : En analys av kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Angela Arian; Sylvia Johanik; [2020]
  Nyckelord :Sustainability reporting; voluntary reporting; municipality; TBL; SDG; Hållbarhetsredovisning; frivillig redovisning; kommun; TBL; SDG;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka och analysera hållbarhetsredovisningens förändring samt incitamenten bakom åtagandet av frivillig hållbarhetsredovisning i svenska kommuner. Utgångsläget för studien har varit att förklara hur kommunernas hållbarhetsredovisning har utvecklats och harmoniserats under perioden 2015–2019 samt vilka incitament som ligger bakom kommunernas frivilliga hållbarhetsredovisning. LÄS MER