Sökning: "Frivillig revision"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden Frivillig revision.

 1. 1. Legitimitet och frivillig revision : En kvalitativ studie om tankemönster bakom argumenten för valet gällande frivillig revision

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Mathilda Björklund; Linda Lövgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Frivillig revision och företagsutveckling : Ett verktyg för små aktiebolags tillväxt och lönsamhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Erik Lundström; Sebastian Lindgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Revision innebär ett granskande av ett företags finansiella yttranden för att säkerställa en rättvisande bild av dess ställning och resultat(FAR, u.å). Utöver denna granskning måste en revisor även tillhandahålla revisionsnära rådgivning till företagsledningen (SFS 2001:883). LÄS MER

 3. 3. Vilka företag väljer frivillig revision? : En kvantitativ studie om faktorer som påverkar efterfrågan av frivillig revision sedan avskaffandet av revisionsplikten

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Elias Jonsson; Hanna Sjökvist; [2021]
  Nyckelord :frivillig revision; revisionsplikt; intressentmodellen; agentteorin; små aktiebolag; företagskaraktäristikan;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades revisionsplikten för mindre företag i Sverige. Detta innebar att dessa företag fick möjlighet att välja att ha en revisor eller inte. LÄS MER

 4. 4. Den upplevda revisionsnyttan : Ur revisionspliktiga och icke-revisionspliktiga företags perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Simon Tjellander; Hassan Mahmood; [2021]
  Nyckelord :The audit obligation; the audit benefit; the institutional theory; the legitimacy theory; the stakeholder theory; the agency theory; Revisionsplikten; revisionsnyttan; legitimitetsteorin; institutionella teorin; intressentteorin; agentteorin;

  Sammanfattning : År 2010 avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag i Sverige. Detta resulterade i att en majoritet av icke-revisionspliktiga företag valde bort revision. Trots detta finns det ett antal företag som väljer frivillig revision. Revisionen kan medföra mängder av fördelar som påverkar den upplevda revisionsnyttan. LÄS MER

 5. 5. Värdet av frivillig revision : En kvantitativ studie av hur företagen uppfattar värdet av revision och revisorer

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Julia Holck-Clausen; Linn Petersson; [2021]
  Nyckelord :Voluntary audit; core value; added-value; auditor; perceived value; non-audit; Frivillig revision; kärnvärde; mervärde; revisor; uppfattat värde; icke-revisionspliktiga;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har identifierat sex olika anledningar som påverkar valet av frivillig revision. Det tidigare forskning inte lägger lika stor vikt vid är icke-revisionspliktiga företagares egna uppfattningar gällande värdet av revision och revisorer i allmänhet Syftet med studien är att förklara hur företags uppfattade värde av revision och revisorer påverkar valet av frivillig revision. LÄS MER