Sökning: "Functional Diversity"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Functional Diversity.

 1. 1. Drivers of topsoil saturated hydraulic conductivity in three contrasting landscapes in Kenya

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :David Falk; [2021]
  Nyckelord :Infiltrability; mixed effects model; Kenya; land degradation; restoration; trees;

  Sammanfattning : Markförsämring i tropiska regioner kan ha förödande konsekvenser för vattentillgänglighet. Vattenkvalité och kvantitet är oerhört viktiga för lokalbefolkningar och är grundförutsättningar för socioekonomisk utveckling då stora delar av befolkningen i många tropiska länder är direkt beroende av jordbruk och boskapshållning för sin inkomst. LÄS MER

 2. 2. Skapa slåtterängar : en jämförande studie om etablering och skötsel

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Emil Wallin; Agnes Hofmann; [2021]
  Nyckelord :slåtteräng; etablering; pluggplantor; frösådd; äng; urban äng; ; slåtter; skötsel; Hay meadow; establishment; plug plant; seed sowing; meadow; urban meadow; hay;

  Sammanfattning : Den biologiska mångfalden i vår natur minskar och ängsmarkerna som förr var en stor del av vårt jordbruk har försvunnit till följd av mer effektiva odlingsmetoder. Detta har resulterat i att insekter, vildbin och andra pollinatiörer, som även förser oss människor med mat, försvinner allt snabbare. LÄS MER

 3. 3. Impact of experimental soil moisture manipulation on tropical tree seedling demographic fates and functional traits

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildningUppsala universitet/Institutionen för ekologi och genetik

  Författare :Roel Lammerant; [2021]
  Nyckelord :Tropical forest; Drought; Seedlings; Experimental;

  Sammanfattning : In tropical regions, climate change is predicted to lead to increased drought frequency and intensity. The extent to which this will shift the functional diversity of tropical tree communities is unknown due to a limited understanding about the response of seedlings to variable soil moisture. LÄS MER

 4. 4. En urban vattendelare : ett gestaltningsförslag för Rosendals torg

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Molly Algeborg; [2021]
  Nyckelord :dagvattenhantering; blågrön infrastruktur; torg; stadsrum;

  Sammanfattning : Som ett resultat av klimatförändringar sker en temperaturökning. Denna temperaturökning leder till en ökad nederbörd. Nederbörden förväntas också att bli kraftigare och allt mer vanligt förekommande i framtiden. I våra städer blir nederbörd till dagvatten. LÄS MER

 5. 5. Occurrence of Phytophthora species in soils, and functional analysis of soil microbiomes on Biolog EcoPlates : a study on commercial soils, and forest and urban soils

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Catharina Schmidt; [2020]
  Nyckelord :Phytophthora; Fagus sylvatica; Quercus robur; soils; Biolog EcoPlates; Metabolic diversity;

  Sammanfattning : Tree pathogenic Phytophthora species have been identified as a threat to health and stability of forests und urban trees. In Sweden most Phytophthora species are non-native and potentially invasive, and thus it is important to control their spread. LÄS MER