Sökning: "Fund manager"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Fund manager.

 1. 1. Facilitating Sustainable Investments - How the EU Taxonomy is expected to change the principal-agent relationship between fund managers and retail customers

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pontus Elmrin; Astrid Johansson; [2020-07-02]
  Nyckelord :Fund manager; Retail customer; Environmental Sustainability; Sustainability Investments; EU Taxonomy; Capital reallocation; Sustainable Development Goals Agenda; Principal-agent; Greenwashing;

  Sammanfattning : There is currently an information asymmetry on the financial market, which has implications for the practice of greenwashing, hindering the capital allocation towards the Sustainable Development Goals. To fill this information gap, the EU Commission initiated the development of an EU Taxonomy - a standardized classification system to facilitate sustainable investments. LÄS MER

 2. 2. Från Ord till Handling - En kvalitativ fallstudie om hur ett fondbolag arbetar för att påverka bolag att utveckla hållbarhet i sina affärsmodeller

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Marcus Runström; Gustav Henningsson; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Investing; Shareholder Engagement; Screening; Exit and Voice; Agency Theory;

  Sammanfattning : During the previous decades, the methods that socially responsible fund managers apply have progressed. From focusing solely on screening, fund managers have in recent years adopted engagement strategies to influence their portfolio companies to invest and engage in sustainable behavior. LÄS MER

 3. 3. Olagligt eller bara dåliga affärer? - En bevisrättslig studie om överprissättning som förtäckt ekonomisk brottslighet på kapitalmarknaden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Sidén; [2020]
  Nyckelord :Straffrätt; Criminal law; Rättsekonomi; Law and economics; Bevisvärdering; Värdepappersrätt; Kapitalmarknaden; Värdepapper; Nationalekonomi; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Kapitalmarknaden lockar många investerare då marknaden historiskt sett lämnat hög avkastning på investerat kapital. För dem som saknar kunskap att bedöma vilken investering som troligtvis kommer ge hög avkastning, finns möjligheten att uppdra åt en kapitalförvaltare att göra dessa bedömningar. LÄS MER

 4. 4. “Smart Money” in a bear market? : Swedish active equity mutual funds’ ability to add value towards investors in the bear market Q1 2020

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen; Stockholms universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Löfvenberg; Simon Pålsson Högström; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is well-established by an abundance of previous empirical work presenting evidence that the average active equity mutual fund manager underperforms their benchmark net of expenses persistently over longer time-horizons. Active fund managers have the possibility to invest smart by forecasting the market and change their exposure to the market in regard of macroeconomic events to protect their portfolios violating the theory of an efficient market. LÄS MER

 5. 5. Ett år med MiFID II : Fondförvaltare och aktieanalytikers upplevelser av direktivets följder

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Julia Pham; Caroline Zuber; [2019]
  Nyckelord :MiFID II; transparency; efficient market; principal-agent model; information asymmetry; research analyst; fund manager; equity research; MiFID II; transparens; effektiv marknad; principal-agentteorin; informationsasymmetri; aktieanalytiker; fondförvaltare; aktieanalyser;

  Sammanfattning : Background: On January 3, 2018, the discussed MiFID II directive was implemented. The proponents argue that MiFID II increases transparency and benefits the end customers. The critics argue that smaller players are driven out from the market and that companies lose coverage. LÄS MER