Sökning: "Fundamental Principles of EU Law"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade orden Fundamental Principles of EU Law.

 1. 1. Terrorist men på vilka grunder? – En granskning av EU:s sanktioner mot terrorisms förhållande till rättssäkerhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Beatrice Gunnervall; [2020]
  Nyckelord :EU-rätt; EU law; folkrätt; public international law; internationella sanktioner; international sanctions; terrorism; rättssäkerhet; legal certainty; processuella rättigheter; procedural rights; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This thesis addresses the question of whether EU sanctions against certain persons and entities to combat terrorism are compatible with fundamental principles of legal certainty, concentrating on predictability and procedural rights. International sanctions are coercive political and legal measures imposed to ensure peace and stability and promote democracy and human rights. LÄS MER

 2. 2. Människorättskränkningar som verkställighetshinder för den europeiska utredningsordern

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Agnes Gunnarsson; [2020]
  Nyckelord :mutual recognition; mutual trust; human rights violations; the European Investigation Order; investigative measures in criminal proceedings; ömsesidigt erkännande; ömsesidigt förtroende; människorättskränkningar; europeiska utredningsordern; utredningsåtgärder i straffprocessrättsliga förfaranden;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen har en konflikt mellan grundläggande EU-rättsliga värden utforskats genom en studie av den europeiska utredningsordern. Konflikten består i användandet av principerna om ömsesidigt förtroende och erkännande på straffrättens område, samtidigt som dessa principer ibland kolliderar med respekten för mänskliga rättigheter så som de definieras inom unionen. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering enligt ÅRL - vilket ansvar har styrelsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Beatrice Ivarsson; [2020]
  Nyckelord :Hållbart företagande; Hållbarhetsrapportering; Aktiebolagsrätt; Bolagsstyrning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the end of 2016, Swedish companies of a certain size are obliged to prepare a sustainability report with information relating to the companies' work on sustainability. This essay describes the regulations in the Annual Accounts Act (ÅRL) on sustainability reporting for companies of a certain size as a result of EU Directive 2014/95/EU. LÄS MER

 4. 4. Rätten mot självangivelse i konkurrensprocessen - En jämförelse av rätten mot självangivelse som den tillämpas i EU-domstolen respektive Europadomstolen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jesper Horndahl; [2020]
  Nyckelord :Konkurrensrätt; självangivelse; self-incrimination; straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats behandlar frågeställningar rörande förhållandet mellan EU:s konkurrensrätt och rätten mot självangivelse. Uppsatsens syfte är att undersöka företags rätt att vara tyst när de är föremål för en konkurrensrättslig utredning. För att uppfylla syftet kommer följande två frågeställningar att ställas: 1. LÄS MER

 5. 5. "Reverse Skandia" – Tolkning av territorialitetsrekvisitet i artikel 11 mervärdesskattedirektivet med anledning av C-812/19 Danske Bank

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anna Zarén; [2020]
  Nyckelord :Skatterätt; EU-rätt; VAT; Mervärdesskatt; Mervärdesskattegrupp; VAT group; Artikel 11; EU tax law; Skandia; Danske Bank; FCE Bank; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under senare år har uppmärksammats ett ökande intresse för regleringen gällande mervärdesskattegrupper i artikel 11 rådets direktiv 2006/112/EG. Möjligheten att ingå i en mervärdesskattegrupp är särskilt betydelsefull inom viss finansiell sektor, undantagen från skatteplikt. LÄS MER