Sökning: "Funktionsnedsättning och högre studier"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Funktionsnedsättning och högre studier.

 1. 1. Varför är det så tyst? : En kvalitativ litteraturöversikt om våld och övergrepp mot personer med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Anna Ambjörnsson; [2020]
  Nyckelord :Intellectual disability; Violence; Literature review; Intellektuell funktionsnedsättning; Våld; Litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Interpersonellt våld är ett globalt samhällsproblem som kostar liv och hälsa världen över. Individer med intellektuell funktionsnedsättning är i högre grad utsatta för våld och övergrepp i jämförelse med den generella populationen. LÄS MER

 2. 2. Ordinlärning, vokabulär och arbetsminne : en studie av barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Hanna Hultqvist Widfors; [2020]
  Nyckelord :Special education; word learning; intellectual disabilities; vocabulary; working memory; neighbourhood density; phonological probability; special educational school; Specialpedagogik; ordinlärning; intellektuell funktionsnedsättning; vokabulär; arbetsminne; grannordstäthet; fonotaktisk sannolikhet; grundsärskola;

  Sammanfattning : I denna studie har jag administrerat ett ordinlärningstest och ett vokabulärtest för barn som har en intellektuell funktionsnedsättning. Ordinlärningstestet är baserat på en svensk anpassning av Storkel, Armbrüster & Hogan (2006) engelska ordinlärningsparadigm. LÄS MER

 3. 3. Särskoleintegration - intention och verklighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Heléne Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :särskoleintegrerade elever; intentioner; påverkansfaktorer; handlingar;

  Sammanfattning : Några av de elever vi möter i skolan har sådana svårigheter att det krävs individuella lösningar med olika anpassningar vad gäller elevens personliga behov, gruppsammansättning och pedagogik. En av de lösningar för elever som visar sig ha en intellektuell funktionsnedsättning (IF) är en inskrivning i särskolan. LÄS MER

 4. 4. Betygssättning i särskolan : En intervjustudie med döva och hörselskadade elever i särskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jonathan Sikh; Paulina Ljungberg; [2019]
  Nyckelord :Betyg; dövhet; intellektuell funktionsnedsättning; kvalitativ studie och särskola.;

  Sammanfattning : Särskolan har länge präglats av ett omsorgsperspektiv (SOU, 2011:8). Detta var något som förändrades när särskolans nya läroplaner (Lsär11 och Gysär13) tillkom. Den nya läroplanen har en större betoning på kunskap istället för omsorg (Skolverket, 2013a). LÄS MER

 5. 5. Högre studier med funktionsnedsättning? : Diagnosens stödmöjligheter och sociala utmaningar för studenter mednormbrytande funktionalitet på universitet och högskolor.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Gabriel Sving; [2019]
  Nyckelord :Diskriminering; Funktionsnedsättning; Normbrytande funktionalitet; Sociala normer; Social skiktning; Stigma och Utbildning;

  Sammanfattning : Möjligheterna till en jämlik delaktighet för studenter på högskola och universitet beror på hur deninstitutionella kontexten hanterar medicinska diagnoser och kompenserar för en annars oåtkomligutbildning. Så kan man förstå en av de artiklar som denna uppsats bygger på. LÄS MER