Sökning: "Fusk"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet Fusk.

 1. 1. Ytterligare examinationer; Piska eller morot? : En tematisk litteraturstudie om kontinuerlig examination genom webbquizzar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Analys och didaktikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Adam Edqvist; [2021]
  Nyckelord :Kontinuerlig examination; Webbquizzar; Matematik; Formativ bedömning;

  Sammanfattning : Den här litteraturstudien undersöker följderna av kontinuerlig examination med fokus på digitala tester. Det som undersöks är vad införandet av ytterligare examinationsmoment har för positiva- och negativa konsekvenser. LÄS MER

 2. 2. Digitalt dilemma : En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasieelevers lärande.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Emma Ljungman; [2020]
  Nyckelord :Digitalisering; samhällskunskapslärare; medborgarfostran; fusk; källkritik; smalare kunskapsbild; ny mediestruktur och gränslinjer.;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka samhällslärares erfarenheter av digitaliseringens effekter på gymnasielevers lärande. Studien utgick från en kvalitativ metod. Det empiriska materialet har samlats in med hjälp av sex semistrukturerade intervjuer med samhällskunskapslärare. LÄS MER

 3. 3. Gymnasieskola på distans : Lärares erfarenheter och lärdomar av förändrade arbetssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Ida Jansson; [2020]
  Nyckelord :distansundervisning; pedagogiska verktyg; arbetssätt; covid-19;

  Sammanfattning : År 2020 kommer gå till historien som året då en pandemi härjade i världen och gymnasieskolorna rekommenderades att ställa om till distansundervisning. Denna studie undersöker lärares tankar, åsikter och erfarenheter kring distansundervisningen som bedrevs till följd av covid-19 pandemin vårterminen 2020 samt hur det kan användas i framtida undervisning. LÄS MER

 4. 4. Hur uppfattar och påverkas elitidrottare av andra idrottares dopingbruk, medias dopingrapportering och antidopingarbetet?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för folkhälso- och idrottssvetenskap

  Författare :Johanna Persson; Lina Rönnqvist; [2020]
  Nyckelord :kvalitativ ansats; idrott; prestationshöjande substanser; WADA; RF;

  Sammanfattning : Syftet är att belysa hur elitidrottare uppfattar och påverkas av andra idrottares dopingbruk, medias dopingrapportering samt antidopingarbetet. Studien hade intervjuer som datainsamlingsmetod. Urvalet bestod av åtta elitidrottare från ishockey, bandy, crossfit, fotboll, kraftsport, triathlon, skidåkning och friidrott. LÄS MER

 5. 5. Återkallelse vid fusk och lögner - Om negativ rättskraft i migrationsrätt och allmän förvaltningsrätt

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Erik Pilhage; [2020]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; administrative law; migrationsrätt; migration law; orubblighetsprincipen; res judicata; negativ rättskraft; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Ett gynnande svenskt förvaltningsbeslut får som huvudregel inte ändras. Detta brukar kallas att beslutet vinner negativ rättskraft, eller att det är orubbligt. Till denna huvudregel finns ett antal undantag. Ett av undantagen är om den enskilde vilselett myndigheten och därmed fått ett gynnande beslut som denne inte hade rätt till. LÄS MER