Sökning: "Fysisk aktiv lek"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Fysisk aktiv lek.

 1. 1. Fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö : En kvalitativ studie om barns perspektiv på fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Ida Andersson; [2021]
  Nyckelord :Physical active play; physical activity; joy of movement; outdoor environment; preschool; children; preschool teachers; child perspectives; children s perspectives; Fysisk aktiv lek; fysisk aktivitet; rörelseglädje; utemiljö; förskolegård; barn; förskollärare; barnperspektiv; barns perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap kring fysisk aktiv lek i förskolans utemiljö utifrån barns perspektiv. Studien är relevant för förskolan då den kan ge kunskaper som kan påverka planering av verksamheten på ett sådant sätt att de bidrar till barns fysiskt aktiva lek och barns framtida hälsa. LÄS MER

 2. 2. Alla kan vara aktiva om vi är kreativa : En studie om fritidshemmets utemiljö och dess möjligheter och hinder till fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Hassfjärd; [2016]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; utomhusmiljö; byskola; stadsskola; utformning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vad det finns för förutsättningar för barn att vara fysiskt aktiv på fritidshemmet. Syftet är att öka kunskapen om hur fritidsverksamheters utomhusmiljö kan stimulera barns fysiska aktivitet samt fritidspedagogers syn på utformningen av utomhusmiljön. LÄS MER

 3. 3. Ett träd, en gren, ett skepp på väg ut på äventyr

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Susanne Stanzl; [2016]
  Nyckelord :Fri lek; Förskolegård; Artefakter; Sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med denna studie är att se hur barn utformar sin fria lek då de vistas i naturmiljön, samt vilka material/artefakter från naturen som används i leken. Studien kommer att använda en kvalitativ metod och deltagarna består av barngrupper med barn i åldern tre till fem år. LÄS MER

 4. 4. Mobilapplikationen som uppmuntrar barn till fysisk aktivitet : Framtagning av en konceptuell mobilapplikation som ska användas med aktivitetsarmbandet Lifee

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Interaktiva och kognitiva system

  Författare :Emma Åhrén; [2016]
  Nyckelord :produktutveckling; interaktionsdesign; gamification; exergames; prototyp; high fidelity; low fidelity; barn; mobilapplikation;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har bestått av utvecklingen av en konceptuell mobilapplikation som ska uppmuntra barn till fysiskt aktiv lek. Arbetets involverade frågeställningar bestod av hur en mobilapplikation kan utformas för att uppmuntra barn till fysisk aktivitet, samt hur en mobilapplikation kan samverka med ett aktivitetsarmband för att förhöja användarupplevelsen. LÄS MER

 5. 5. Betydelsen av fysisk aktivitet för barns koncentration i förskolan : En studie om betydelsen av fysisk aktivitet för barns koncentrationsförmåga vid samlingar i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Frida Karlsson; [2014]
  Nyckelord :Concentration; preschool; physical activity; movement; educational collected situation; Koncentration; förskola; fysisk aktivitet; rörelse; pedagogisk samling;

  Sammanfattning : The purpose of this investigation was to investigate how being outdoors and participating in physical activities affect the concentration in a collection situation among children.The methods I chose were observation of two groups of children two times each and interviews with four educators. LÄS MER