Sökning: "Fysisk aktivitet och barnfetma"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Fysisk aktivitet och barnfetma.

 1. 1. Fysisk aktivitet i fritidshemmet och pedagogers syn på hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Victor Rasmusson; Adam Olsson; [2023]
  Nyckelord :Barnfetma; elever; fritidshem; fysisk aktivitet; pedagoger; övervikt.;

  Sammanfattning : Denna studie tar upp ett ökat samhällsproblem, nämligen barnfetma och övervikt. Syftet med studien var att undersöka hur det svenska fritidshemmet främjar och ger möjlighet till fysisk aktivitet, samt vad fritidspedagoger erbjuder för aktiviteter på fritidshemmen och deras kompetenser inom fysisk aktivitet. LÄS MER

 2. 2. Att förebygga barnfetma : En litteraturstudie om sjuksköterskans preventiva arbete mot fetma hos barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Oscar Meyer; Carl-Johan Sterup; [2022]
  Nyckelord :Communication; Motivation; Nurse; Pediatric obesity; Prevention; Barnfetma; Kommunikation; Motivation; Prevention; Sjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma är ett växande samhällsproblem vars utveckling grundar sig ibland annat matvanor, minskad fysisk aktivitet och digitalisering av vardagen. Fetmaökar risken för diverse följdsjukdomar och sänker livskvaliten hos drabbade. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation som verktyg

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Caroline Rosenberg; Fanny Thun; [2022]
  Nyckelord :Barn 0–5 år; övervikt; fetma; barnhälsovård; BHV-sjuksköterska; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma är en av de största och allvarligaste utmaningarna för folkhälsan i vårt århundrade. Förekomsten av fetma bland barn har mer än fördubblats under de senaste två decennierna och debuterar redan i förskoleåldern. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på recept (FaR) som en del i behandlingen för barn med obesitas : Förbättringsarbete och studie av ett pilotprojekt vid en barn- och ungdomsmedicinsk mottagning

  Master-uppsats, Jönköping University

  Författare :Anna Larsson; [2021]
  Nyckelord :Child; Improvement team; Participation; Quality improvement; Barnfetma; Barnobesitas; Delaktighet; Förbättringskunskap;

  Sammanfattning : Världshälsoorganisationen (WHO) klassar barnobesitas (fetma) som en av tjugohundratalet största hälsoutmaningar, där obesitas och dess följdsjukdomar internationellt dödar fler människor än svält. Det nationella kvalitetsregistret BORIS visade att barn med obesitas hade en hög grad av inaktivitet och få barn uppnådde WHO´s rekommendation av fysisk aktivitet. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors upplevelser av sin roll i arbetet med barn som har övervikt eller fetma : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Frida Hansen; Angelika Johansson Engdahl; [2020]
  Nyckelord :barn; övervikt; fetma; vårdnadshavare; upplevelse; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Det föreligger en global ökning av övervikt och fetma hos barn. Statistik i Sverige från 1990-talet fram tills idag visar en femdubblad ökning hos äldre barn, samt en ökning hos yngre barn där idag var femte 6–9 åring lider av övervikt eller fetma. LÄS MER