Sökning: "Fysisk distans"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden Fysisk distans.

 1. 1. "Det finns ingen virtuell kaffemaskin" : En kvalitativ undersökning gällande hur medarbetare i virtuella team upplever ledarskap på distans

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Lisa Brandén; Hanna Christensson; [2019]
  Nyckelord :ledarskap på distans; virtuella team; transformativt ledarskap; transaktionsbaserat ledarskap; följarskap; ledare; följare;

  Sammanfattning : Globalisering och teknisk innovation har inneburit nya möjligheter för företag att organisera och strukturera sig, där virtuella team och ledarskap på distans succesivt fått större betydelse i bolag med såväl nationell som internationell verksamhet. Syftet med denna studie var att få en förståelse för hur medarbetare som ingår i virtuella team upplever ledarskap på distans. LÄS MER

 2. 2. Motionslöpning i en tät och funktionsblandad stad : exemplifierat av Nyhamnen i Malmö

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Johanna Andersson; [2019]
  Nyckelord :stadsutveckling; förtätning; funktionsblandning; fysisk aktivitet; byggd miljö; motionslöpning;

  Sammanfattning : Detta examensarbete skrivs inom ramarna för Landskapsarkitekt- programmet vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp med syfte att bidra med ökad kunskap kring löparens behov och rumsliga preferenser i det urbana landskapet, samt att undersöka vilka strukturer som verkar stödjande för motionslöpning och hur dessa kan skapas i en tät och funktionsblandad stadsstruktur. Genom en inledande litteraturöversikt undersöks teoretiskt hur motionslöpning kan främjas i en tät och funktionsblandad stad. LÄS MER

 3. 3. Triangeldrama i trepartsförhållandet : En kvalitativ studie om konsultchefers hälsofrämjande ledarskap i bemanningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Robin Kuru; Sam Knijnenburg; [2019]
  Nyckelord :Health-promotion; leadership; tripartite; distance-leadership; consultant-manager; staffing-industry.; Hälsofrämjande; ledarskap; trepartsförhållande; distansledarskap; konsultchef; bemanningsbranschen.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att skapa en ökad förståelse för konsultchefers uppfattningar om vilka konsekvenser trepartsförhållandet mellan konsult, konsultchef och uppdragsgivare har på det hälsofrämjande ledarskapet. Studien har ett hermeneutiskt förhållningssätt med en abduktiv forskningsansats. LÄS MER

 4. 4. COGNITIVE PERFORMANCE DURING EXERCISE AMONG ORIENTEERS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Elise Rognsvåg; Annika Carlberg; [2019]
  Nyckelord :Cognitive performance; physical exertion; orienteering; ecological validity; Kognitiv prestation; fysisk ansträngning; orientering; ekologisk validitet;

  Sammanfattning : The present study aimed to examine how physical exertion influences cognitive performance.Orienteers (n = 23) competing at primarily a national to international level were recruited toparticipate. LÄS MER

 5. 5. Professionella behandlare om alkoholmissbruk och återfall : Hur behandlare i Västerbottens län ser på återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Jonathan Otterhall; Johan von Ahn; [2018]
  Nyckelord :Smartphone; återfallsprevention; återfall; alkoholism; tillgänglighet; kön; behandling; missbruk;

  Sammanfattning : Detta är en studie som undersöker hur yrkesverksamma behandlare i Västerbottens län ser på återfall och få deras uppfattning om hur det kommer sig att en del alkoholmissbrukare inte återfaller. Hur en före detta missbrukare motiveras till att inte ta ett återfall är ett komplext område som inbegriper många delområden. LÄS MER