Sökning: "Fysisk miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 897 uppsatser innehållade orden Fysisk miljö.

 1. 1. Förskolan - en arena för fysisk aktivitet? : En kvantitativ studie om förskollärares erfarenheter och arbete med fysisk aktivitet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Emelie Karlsson; Sabina Löfvander; [2022]
  Nyckelord :Physical activity; preschool; preschool teacher; childrens health; environment; frame factor theory; Fysisk aktivitet; förskola; förskollärare; barns hälsa; miljö; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Fysisk aktivitet är en betydelsefull faktor för människors psykiska och fysiska hälsa. I dagens samhälle har stillasittandet ökat och den fysiska aktiviteten minskat. Mer än 85% av barnen i Sverige går i förskolan vilket gör förskolan till en betydande plats för barn att vara fysiskt aktiva på. LÄS MER

 2. 2. Lärmiljöer : Miljöns betydelse för lärande i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Julia Töyrylä; Hannah Samuelsson; [2022]
  Nyckelord :Lärmiljö; Förskola; Fysisk miljö; Pedagogiskt innehåll;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att se hur förskolans miljö används till att utforma utbildningen och hur den kan stimulera barns utveckling. Samt även att se hur olika förskolor använder material och lärmiljö. En kvalitativ studie användes genom att intervjua tio förskollärare på två olika förskolor, belägna i olika kommuner. LÄS MER

 3. 3. Att förhålla sig till en översiktsplan. En fallstudie om hur väl en detaljplan rörande Söderlingska Trädgården överensstämmer med översiktsplanen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Frida Thuresson; Nils Thörn; [2021-10-14]
  Nyckelord :Detaljplan; Översiktsplan; Sociala hållbarhetsaspekter; Parker; Fysisk planering; Detailed plan; Overview plan; Social sustainability aspects ; Parks; Physical planning;

  Sammanfattning : A socially sustainable society is an important foundation for the citizens to feel safe and secure in the public space. A safe citizen does most often have better both physical and mental health and considering those points of view a socially sustainable environment is of great importance. LÄS MER

 4. 4. HINDER I VARDAGEN FÖR BARN OCH UNGDOMAR MED LÅNGVARIG ICKE-MALIGN SMÄRTA

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Hilda Gustafsson; Elise Hansson; [2021-04-20]
  Nyckelord :Child; adolescent; chronic pain; activities of daily living; occupational theory;

  Sammanfattning : Bakgrund Långvarig, icke-malign smärta är vanligt förekommande bland barn och ungdomar, ungefär var tionde drabbas. Långvarig smärta innebär ofta ett påtagligt lidande i det dagliga livet. Aktivitet är ett centralt begrepp inom arbetsterapi och omfattar allt människor gör och engagerar sig i för att fylla sin tid. LÄS MER

 5. 5. Den fysiska miljön : En kvalitativ studie om hur den fysiska miljöns utformning skapar förutsättningar och hinder i fritidshemmet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Adam Fast; Farman Khalil; [2021]
  Nyckelord :Fritidshem; fysisk miljö; lärande; social interaktion; välbefinnande;

  Sammanfattning : The physical environment includes everything that surrounds us. It affects our senses and emotions and is part of the large amount of impressions we absorb every day. LÄS MER