Sökning: "Fysisk planering"

Visar resultat 1 - 5 av 1397 uppsatser innehållade orden Fysisk planering.

 1. 1. Uppfattningar om fysisk aktivitet i förskolan : En studie av förskollärares uppfattningar om planering och genomförande av fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Moa Agneblad; Sofia Danielsson; [2024]
  Nyckelord :Environment; Mobility; Physical activity; Planning; The preschool teacher s role; Fysisk aktivitet; Förskollärarens roll; Miljö; Planering; Rörelseförmåga;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to contribute knowledge about preschool teachers' perceptions of planning and implementation of physical activity in preschool teaching, so that all children have the opportunity to participate to a sufficient extent. In order to collect preschool teachers' perceptions of the phenomenon, we used semi-structured interviews, where five preschool teachers were interviewed. LÄS MER

 2. 2. När ska barnen vara med? : en kartläggning av skånska kommuners arbete kring barns deltagande i utveckling och förändring av fysisk utemiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anna Boman; Amanda Margaretha Odell Kling; [2024]
  Nyckelord :barn; barnperspektiv; barnets perspektiv; delaktighet; deltagande; fysisk planering; fysisk utemiljö; kommun; metod;

  Sammanfattning : Sedan 2020 har FN:s Barnkonvention varit lagstadgad i Sverige och alla barn har därför laglig rätt att vara delaktiga och delta i beslut och frågor som rör dem. Den fysiska utemiljön påverkar barn och att genom att låta barn delta i utveckling och förändring av densamma främjas bland annat barnets demokratiska kunskaper, barnets hälsa men också en hållbar stadsplanering. LÄS MER

 3. 3. Gränslös handel? : En fallstudie om aktörers perspektiv på gränshandeln i Strömstads kommun och deras inflytande på dess utveckling

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Jimmy Magnusson; [2024]
  Nyckelord :Fysisk planering; gränshandel; strategisk planering; översiktsplan;

  Sammanfattning : A major issue in current strategic planning is how local ambitions to achieve growth should be balanced against interlinked national and global targets for climate and environment. This competition between local and cross-boundary issues are of vital importance to highlight considering that all spatial planning is local in some regard. LÄS MER

 4. 4. Expectations and reality of sustainable stormwater management : A review of implementation of Nature-Based Solutions - A case study of Southern Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Katarzyna Zofia Dziubanii; [2024]
  Nyckelord :Nature-based solutions; green infrastructure; ecosystem services; planning process; spatial planning; urban planning; stormwater management; sustainability; climate change mitigation; Naturbaserade lösningar; grön infrastruktur; ekosystemtjänster; planeringsprocess; fysisk planering; stadsplanering; dagvattenhantering; hållbarhet; klimatförändringar;

  Sammanfattning : The shrinking of permeable areas in favour of urban development is a phenomenon described in both scientific literature and policy documents. Changes in rainfall intensity and frequency following climate change are expected, but predicting the exact magnitude of these changes remains unclear. LÄS MER

 5. 5. En post-ekologisk framtidstro : En fallstudie av sex kommunala översiktsplaners förhållningssätt till ekomodernismens rationaliseringar

  Master-uppsats,

  Författare :Linn Ott Olander; [2024]
  Nyckelord :ekomodernism; ekologisk modernisering; strategisk översiktsplanering; översiktsplanering; fysisk planering; hållbarhet; miljöplanering; utopier;

  Sammanfattning : I ljuset av klimatförändringarna, mänsklighetens påfrestningar på jordens planetära gränser samt den prognosticerade övergången till den antropocena epoken, ger allt fler folkrörelser och sakkunniga uttryck för alternativa utopiska framtidsskildringar. Dessa utopier är tilltänkta att ersätta samtidens västerländskt dominerande modernitetsmodell samt dess idéhistoriska trossystem om vetenskapens betydelse, utveckling och individers autonomi. LÄS MER