Sökning: "GÜNES UYSAL"

Hittade 1 uppsats innehållade orden GÜNES UYSAL.

  1. 1. Dendritiska nanogeler som platform för läkemedelsleverans

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för kemi, bioteknologi och hälsa (CBH)

    Författare :GÜNES UYSAL; [2019]
    Nyckelord :hyperbranched polymers; anticancer treatment; dendritic nanogels; EPR-effect; hydrophobic drugs; nano partiklar; anti-cancer behandling; hyperförgrenade linjär-dendritiska hybrider EPR effekten; dendritiska nano geler; funktionalisering; hydrodynamisk volym;

    Sammanfattning : Utveckling av polymer baserade läkemedelsbärare i nanostorlek har blivit allt viktigare för att effektivisera behandling och diagnosering av olika sjukdomar, speciellt cancer. Flera läkemedel som används i kemoterapi har bristfälliga egenskaper som låg löslighet i vatten, oönskad nedbrytbara till dess inaktiva form, och distribution i stora volymer till oönskade organ p. LÄS MER