Sökning: "Gävle Kommun"

Visar resultat 1 - 5 av 436 uppsatser innehållade orden Gävle Kommun.

 1. 1. Flyttningar och bostadsefterfrågan som en effekt av separationer : En analys av separationer under 2014 i Gävle kommun

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Göran Berfenstam; [2021]
  Nyckelord :sammanboende; separationer; flyttningar; bostadsefterfrågan; boendekarriär; Gävle kommun;

  Sammanfattning : Kunskap saknas om sammanboendes separationer och flyttningar och effekterna på efterfrågan på bostäder. I uppsatsen undersöks betydelsen av faktorer som kön, socioekonomisk ställning, vårdnad av barn samt sammanboendets längd haft på flyttningarna. Dessutom undersöks hur separationen har påverkat boendekarriären. LÄS MER

 2. 2. Arbetsplatsens lärprocess och lärmiljö vid digitalisering : En enkät- och intervjustudie om ett förändringsarbete inom hemtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Jessica Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Informal learning; Adaptive and developmental learning; Learning environment; Digitisation; Home care; Informellt lärande; Reproduktivt och utvecklingsinriktat lärande; Lärmiljö; Digitalisering; Hemtjänst;

  Sammanfattning : Då arbetslivet förändras i snabb takt och det finns förhoppningar och krav på att digitaliseringen ska lösa stora delar av de problem som uppstår vid snabba förändringar inom offentlig verksamhet har denna studie tittat närmare på hur lärandet kan se ut vid digital förändring inom offentlig verksamhet. Uppsatsens syfte var att undersöka och skapa kunskap om hur lärprocessen och lärmiljön vid införandet av nytt digitalt arbetssätt ser ut, utvecklas och fungerar i en hemtjänstgrupp. LÄS MER

 3. 3. Utvärdering av mätosäkerhet i höjd för UAS med LiDAR

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Magnus Arvidsson; Tobias Loveere Pettersson; [2020]
  Nyckelord :UAS; LiDAR; scanning angle; flight altitude; measurement uncertainty; Yellowscan; Terrasolid; UAS; LiDAR; skanningsvinkel; flyghöjd; mätosäkerhet; Lantmäteriteknik; Yellowscan; Terrasolid;

  Sammanfattning : Digitala terrängmodeller (DTM:er) är ett vanligt förekommande verktyg i planering av olika samhällsutvecklande projekt inom stat, kommun och den privata sektorn. Inom planering för byggnationer av väg och järnväg används ofta SIS-TS 21144:2016 som ett dokument för styrning av produktionsprocessen vid framtagning av DTM:er, eller markmodeller. LÄS MER

 4. 4. Upplevda och faktiska avstånd för fotgängare : En flerfallsstudie av stationsnära lägen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Vendela Haddleton; Lisa Henriksson; [2020]
  Nyckelord :Walkability; perceived distances; pedestrian; physical environment; urban planning; Gångvänlighet; upplevda avstånd; fotgängare; fysisk miljö; stadsplanering;

  Sammanfattning : Inom stadsplanering finns idag ett stort fokus på skapandet av gångvänliga städer med godtagbara gångavstånd. En gångvänlig miljö kan förkorta både det upplevda och det faktiska avståndet. LÄS MER

 5. 5. ”…man orkar mer och har mer arbetsglädje” : om arbetstidsförkortningens påverkan på välbefinnande och arbetssituation utifrån socialsekreterares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Socialt arbete

  Författare :Karin Wreiding; [2020]
  Nyckelord :arbetstidsförkortning; socialt arbete; stress; krav – kontroll – stöd-modellen; work-life balance;

  Sammanfattning : Studien syftade till att undersöka hur socialsekreterare upplevde effekterna av införandet av arbetstidsförkortning utifrån hälsa och välbefinnande samt möjligheten att utföra arbetet. Fyra socialsekreterare inom Individ- och familjeomsorg i en svensk kommun intervjuades i en kvalitativ intervjustudie. LÄS MER