Sökning: "Gåtur"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet Gåtur.

 1. 1. Erfarenhetsåterföring från moderna utbildningsmiljöer i högstadiet

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Jonatan Edsinger; Måns Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Junior High School; Learning Environment; Pedagogical walkthrough; Post occupancy evaluation; School building; School design; Erfarenhetsåterföring; Högstadiet; Lärmiljö; Pedagogisk gåtur; Skolarkitektur; Skolbyggande; Utbildningsmiljö;

  Sammanfattning : Inom de kommande åren kommer många nya skolor att byggas och renoveras. För att dessa ska fungera så bra som möjligt är det viktigt att erfarenheter från tidigare skolor samlas in och överförs, en så kallad erfarenhetsåterföring. Denna studie är en sådan erfarenhetsåterföring från tre moderna skolor i Sollentuna. LÄS MER

 2. 2. Understanding children's perceptions and use of the neighbourhood: a participatory method : A Malmö case study focused on aspects of liveability

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Saida Van der Auweraert; Amelia Ahmadi; [2022]
  Nyckelord :participatory method; children; urban planning; liveability; UNCRC; CPTED; Communities That Care; Malmö; delaktighetsmetod; barn; stadsplanering; livskvalitet; barnkonventionen; CPTED; Communities That Care; Malmö;

  Sammanfattning : This thesis aims to develop a participatory method with children that allows them to organically share their experiences of the built environment, for urban planning bodies to utilise and integrate children’s localised knowledge and expertise in their work. The method development was conducted for Malmö’s Planning Office (SBK), who highlight a lack of qualitative data on children’s use of space and experiences of their built environment, preventing the proper fulfilment of children’s needs in their planning work. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar & möjligheter med barnkonsekvensanalys : Implementering av barnkonsekvensanalys i trafikplanering

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Frida Sörell; [2022]
  Nyckelord :Child impact assessment; action research; child perspective; children’s perspective; convention on the rights of the child; transport planning; the Swedish Transport Administration; Barnkonsekvensanalys; aktionsforskning; barnperspektiv; barnens perspektiv; barnkonventionen; vägplanering; Trafikverket;

  Sammanfattning : Inkluderandet av barn i planeringsprocesser är en aktiv diskussion i samhället då barn som grupp ofta blir åsidosatta i sitt deltagande. Barn utgör ungefär 25 procent av befolkningen men de utgör 100 procent av vår framtid, vilket innebär att de bör ges möjlighet att påverka det samhälle de växer upp i. LÄS MER

 4. 4. Förskolans lärmiljöer : En fallstudie om förskolans lärmiljöer i tidigare och nybyggda förskolelokaler

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Engström; [2021]
  Nyckelord :fallstudie; fysisk lärmiljö; förskolans lärmiljöer; förskolans lokaler; pedagogisk gåtur; rumsligt perspektiv.;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap om förskolans lärmiljöer och om faktorer som tillskrivs möjligheter och begränsningar för förskolans uppdrag i befintliga och nybyggda förskolelokaler. Själva processen och framtagandet av den nybyggda förskolan ingår i undersökningen utifrån förskolepersonalens och skolledningens perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER