Avancerad sökning

Hittade 1 uppsats som matchar ovanstående sökkriterier.

  1. 1. Mellan äng och lund : ett trivalent programförslag för Södra Lillängen

    Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

    Författare :Johanna Hagström; [2015]
    Nyckelord :bostadsområde; programförslag; stadsplanering; Thompson; trivalent design;

    Sammanfattning : Ian Thompson menar att man, vid gestaltning, bör ha som mål att slutresultatet ska inneha höga värden av ekologiska, sociala och estetiska kvaliteteter. Detta benämner han som trivalent design, något som han menar att generellt innebär bättre design än uni- eller bivalent design där endast en respektive två av dimensionerna ovan tas i beaktande. LÄS MER