Sökning: "Göran Söderlund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Göran Söderlund.

 1. 1. Intensivträna läsning med eller utan visuellt pixel-brus : En interventionsstudie med fokus på elevernas avkodning och fonologiska förmåga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Amanda Jonsson; Helené Thäpp; [2020]
  Nyckelord :avkodning; fonologiska förmåga; läsning; lästräning; ordavkodning; visuellt pixel-brus;

  Sammanfattning : Det är viktigt att vi har kunskaper om olika metoder, som kan hjälpa elever som har läs- och skrivsvårigheter. Skolans insatser skall  ha en vetenskaplig grund, vila på beprövad erfarenhet och aktuell forskning. En utmaning är att utveckla och testa metoder som kan praktiseras i arbetet med elever i läs- och skrivsvårigheter i skolan. LÄS MER

 2. 2. Inuti springer jag ett maratonlopp - En intervjustudie av fem gymnasieflickor om hur det är att ha ADHD

  Kandidat-uppsats,

  Författare : Aronsson Jessica; Elmrud Helena Sofie; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: Specialpedagogiska programmet Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Göran SöderlundExaminator: Joanna GiotaRapport nr: HT18-2910-272-SPP610Nyckelord: ADHD, Flickor, gymnasiet, skolan, upplevelser, relationer, livsvärld.Syfte: Syftet med studien är att beskriva några gymnasieflickors upplevelser av att ha ADHD. LÄS MER

 3. 3. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 4. 4. Särskilt begåvade elever: En kritisk diskursanalys av Skolverkets stödmaterial om särskilt begåvade elever

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Åse Bengtsson; Emma Kylhov; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete: 15 hpProgram och/eller kurs: SPP610Nivå: Avancerad nivåTermin/år: Ht/2018Handledare: Alli KlappExaminator: Göran SöderlundRapport nr: HT18-2910-285-SPP610Nyckelord: Särskild begåvning; Stödmaterial; DiskursSyfte:Syftet med denna studie är att belysa vilka innebörder som Skolverketsstödmaterial tilldelar särskilt begåvade elever utifrån hur innehållet är konstruerat och hur de särskilt begåvade eleverna framställs.Med utgångspunkt i syftet utgår studien utifrån följande frågeställningar:● Hur beskrivs särskilt begåvade elever i Skolverkets stödmaterial omsärskilt begåvade elever? Vilka diskurser framkommer på textnivå?● Hur skrivs de särskilt begåvade elevernas behov fram i Skolverketsstödmaterial om särskilt begåvade elever i den diskursiva praktiken?Teori & metod:Utgångspunkten för studiens teoretiska ansats är socialkonstruktivismen vilkendiskursanalys som forskningsteori kan anses grundas på. LÄS MER

 5. 5. Att skriva historia : En kvantitativ studie av tidskriften Allt om Historia 2005-2010

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Mica Söderlund; [2011]
  Nyckelord :historia; tidskrift; kvantitativ; journalistik; Allt om Historia;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka innehållet i artiklarna i en historisk tidskrift med hjälp av en kvantitativ analysmetod. Den tidskrift som valts till undersökningen är den största historiska tidskriften just nu; Allt om Historia. LÄS MER