Sökning: "Göteborgs stift"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Göteborgs stift.

 1. 1. Hur förkunnas evangeliet i Göteborgs stift? En homiletisk studie med hermeneutisk ansats av predikningar tredje söndagen i fastan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Anders Magnusson; [2023-01-03]
  Nyckelord :praktisk teologi; Göteborgs stift; Svenska kyrkan; förkunnelse; homiletik; evangelium; teologi; predikan; kristendom; tradition;

  Sammanfattning : Abstract The main purpose of this essay is to examine how the gospel is preached by priests in the Church of Sweden in the diocese of Gothenburg on the Sunday chosen for the essay. To be able to investigate this, I have watched, listened to, and transcribed six sermons from three different regions in Gothenburg that was broadcasted via the Internet on the seventh of March 2021. LÄS MER

 2. 2. "Men vad ska du dit å göra?" Lesbiska präster i Göteborgs stift

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Nina Konnebäck; [2021-10-04]
  Nyckelord :The diocese of Gothenburg; woman priest resistance; the gay predicament; LGBT; Christian vocation; phenomenological method; Göteborgs stift; kvinnoprästmotstånd; the gay predicament; HBTQ; kallelse; fenomenologisk metod;

  Sammanfattning : The diocese of Gothenburg is one of thirteen dioceses in the Church of Sweden. The diocese carries a history of a resistance towards female priests as well as LGBT people even though the theological development has been liberal since the mid 1990’s. LÄS MER

 3. 3. En sekulariseringsprocess i Göteborg : En studie om sekulariseringen i Göteborgs stift under åren 1890-1903

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Alexander Thornfält; [2019]
  Nyckelord :secularization; secularism; history; sekularisering; sekulariseringsprocess; religion; historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Domkapitlet och makten : En studie i hur domkapitlen i Göteborgs, Stockholms och Uppsala stift utövar tillsyn över präster i teologiska- och läromässiga frågor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kyrkovetenskap

  Författare :Elias Edefors; [2018]
  Nyckelord :Kyrkovetenskap; kyrkorätt; domkapitlet; Svenska kyrkan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vilken betydelse har den kristna tron? Fokusgruppsstudie om ungdomars skäl att delta i ungdomsverksamhet i Svenska kyrkan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ninnie Månsson; [2014-08-13]
  Nyckelord :Unga; Ungdom; Fritid; Svenska kyrkan; Ungdomsverksamhet; Kristen tro;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka vilka orsaker, samt dessa orsakers betydelse, som ungdomar uppger för deltagande i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet. Utifrån syftet formulerades frågeställningarna: Vilka skäl anger ungdomar för att delta i Svenska kyrkans ungdomsverksamhet? Vad i kyrkans verksamhet värdesätts av ungdomarna? Vilken, om någon, betydelse har den kristna tron för ungdomarnas val att delta och för deras uppfattning om verksamheten? Teori: Lövheim & Sjöborg (2006) har studerat orsakerna till ungdomars engagemang i Svenska kyrkan och konstaterar att motiven till att välja kyrkans verksamhet är i stort sett de samma som för andra fritidsaktiviteter och att få uppger skäl som relaterar till den kristna tron. LÄS MER