Sökning: "Göteborgs universitet pedagogen"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Göteborgs universitet pedagogen.

 1. 1. Möjligheter och Hinder En vinjettstudie om pedagogers resonemang om barn som upplevs utagerande i förskolan

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Line Oskarsson; Camilla Glimfjord; [2020-01-16]
  Nyckelord :Relationer; bemötande; förhållningssätt; barnsyn; utagerande beteende; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger i fem förskoleområden i två olika kommuner resonerar med utgångspunkt i sina erfarenheter kring möjligheter och hinder i bemötandet av barn som visar ett utagerande beteende.Studien har tagit sin utgångspunkt i en livsvärldsfenomenologisk ansats, då vi resonerat utifrån en konkret situation med fokus på pedagogers erfarenheter och upplevelser av att möta barn som visar ett utagerande beteende. LÄS MER

 2. 2. Observation av tvåspråkig undervisning i tvåspråkig skolform - Hur skapar språkinlärningsmiljö,

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Amanda Bergkvist; [2018-02-02]
  Nyckelord :Andraspråksutveckling; identitet; modersmålsundervisning; transfer; tvåspråkighet; ;

  Sammanfattning : I dagens skola finns det många elever som har två språk där huvudspråket i landet inte ärderas modersmål, vilket kan skapa problem då deras andraspråk inte utvecklas till den nivåde behöver för att tillgodogöra sig skolans utbildning. Att använda sig av modersmålet i allundervisning har visat sig vara gynnsamt. LÄS MER

 3. 3. Hur definierar och avgränsar några körledare sitt ledarskap ur ett professionsperspektiv?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/ Högskolan för scen och musik

  Författare :Pia Bygdéus; [2016-06-07]
  Nyckelord :Music; choral singing; learning; leadership; interaction; expection; states theory; education; knowledge in doing;

  Sammanfattning : Uppsatsen har som syfte att genom intervjuer lyfta fram hur några körledare talar om sin egen profession; professionen att leda kör. Respondenterna står dels med ett ben på insidan av olika körutbildningar och är dels aktiva utanför, vilket gör att de har berättelser från olika arbetsfält och arbetar med att både utbilda och utöva, inom ett konstnärligt yrke. LÄS MER

 4. 4. Traumatiserade barn i skolan En intervjustudie om pedagogers erfarenheter av synsätt och bemötande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Helen Gadevall; [2015-11-27]
  Nyckelord :Specialpedagogik; krispedagogik; trauma; kriser; lärande; sociokulturellt perspektiv; systemteori; pedagogik; traumatiserad; elever i svårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att studera hur pedagoger bemöter och arbetar med elever som befinner sig i en individuell kris. Teori: Studien förankras utifrån det sociokulturella perspektivet och systemteorin som båda utgår från samspelet mellan individer och den sociala kontexten. Man ser till individen som en del av en helhet och ett system. LÄS MER

 5. 5. Konsten att anpassa En kvantitativ studie om anpassningar i matematikundervisningen för elever inom autismspektrumtillståndet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Sköld; Martina Svensson; [2015-11-10]
  Nyckelord :specialpedagogik; matematik; anpassningar; matematiska förmågor; autismspektrumtillstånd; sociokulturellt perspektiv; utvecklingszon;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att få en bred beskrivning av vilka olika anpassningar som används i matematikundervisningen. Samt att undersöka pedagogers val av anpassning relativt specialpedagogiskt perspektiv, relativt pedagogens erfarenhet, relativt utbildning och relativt kompetensutveckling. LÄS MER