Sökning: "Göteborgsförslaget"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Göteborgsförslaget.

  1. 1. ÖKAT DELTAGANDE, MER DEMOKRATI En undersökning av hur demokrati kommuniceras av Göteborgs Stad och dess målgrupp

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för filosofi, lingvistikoch vetenskapsteori

    Författare :Sofia Westman; [2019-09-06]
    Nyckelord :e-förslag; demokrati; Göteborgsförslaget; CDA; kommunikation;

    Sammanfattning : Uppsatsen undersöker demokratiperspektivet i Göteborgs Stads demokratikommunikation och dess ideologiska försanthållanden i relation till medborgarnas syn på demokrati. En kritisk diskursanalys appliceras på stadens styrdokument, e-verktyget Göteborgsförslaget och intervjusvar från demokratikommunikationens prioriterade målgrupper för att undersöka hur stadens och medborgarnas diskursiva praktiker relaterar till varandra, vilka ideologiska grundantaganden diskurserna utgår från och vilka implikationer detta ger för verksamhetens fortsatta demokratikommunikation. LÄS MER