Sökning: "Gülda Cimen"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gülda Cimen.

  1. 1. Fritidspedagogers yrkesstatus : En studie om hur fritidspedagoger ser på sin yrkesstatus

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

    Författare :Natalie Helge; Gülda Cimen; [2014]
    Nyckelord :Fritidspedagog; status; yrkesstatus; fritidsverksamhet;

    Sammanfattning : Syftet med arbetet är att undersöka hur fritidspedagoger ser på statusen i yrket. Frågeställningarna har utformats på ett sådant sätt att de ska besvara båda hur fritidspedagoger ser på sin yrkesstatus samt hur de anser deras yrkesstatus konstrueras. LÄS MER