Sökning: "GENUSSTEREOTYPER"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade ordet GENUSSTEREOTYPER.

 1. 1. Idrottstjejen med guldtårarna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Cecilia Oscarsson; Evelina Segerqvist; Helena Kaloudi Isaksson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Genusstereotyper; genus; genusroller; sport; atlet; stereotyper; manliga och kvinnliga stereotyper; Vinter-OS 2018; medier; gestaltning; journalistik; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter; Gender stereotypes; gender; gender roles; sport; athlete; stereotypes; male and female stereotypes; Winter Olympics 2018; media; framing; journalism; Aftonbladet; Dagens Nyheter; SVT Nyheter;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the occurrence of gender stereotypes in the Swedish online news reporting of the 2018 Winter Olympics. The aim is to find out to what extent the Swedish media uses stereotypical attributes and contexts in the portrayal of athletes through a gender perspective. LÄS MER

 2. 2. Genusstereotyper i reklam : En kvalitativ undersökning av könsstereotyper i reklam.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Media- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Linda Bergh; [2018]
  Nyckelord :GENDER STEREOTYPES; ADVERTISMENT; SOCIAL CONSTRUCTION; GENDER; GENDER MARKERS; GENUSSTEREOTYPER; KÖNSSTEREOTYPER; REKLAM; SOCIALKONSTRUKTIONISM; GENUS; KÖNSMARKÖRER;

  Sammanfattning : I min kvalitativa studie har jag genom textanalyser, intervjuer och receptionsanalys undersökt hur kvinnor och män framställs i reklam. Genom att göra denna triangulering har jag kunnat belysa forskningsfrågorna från olika håll och därför fått en tydligare helhetsbild. LÄS MER

 3. 3. Elever i vuxenvärlden : Genusperspektiv på hur par- och familjeförhållanden framställs på Youtube

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Carolina Hultin; [2018]
  Nyckelord :Genus; sociala medier; genusstereotyper; familjerelationer; parförhållanden; diskursanalys; didaktik;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån ett genusperspektiv undersöka hur heterosexuella par med Youtube som plattform framställer par- och familjerelationer samt att studera hur deras kommunikation förhåller sig till rådande genusnormer för mäns och kvinnors samtalsstil. Metoden är induktiv och inleddes med transkription av sex videoklipp av två olika upphovsmakarpar, Jocke och Jonna samt Gustav och Johanna. LÄS MER

 4. 4. Stereotyper eller normbrytande? : En kvalitativ studie om genus hos karaktärer i några populära barnböcker

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Matilda Brisenheim; Elin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; karaktär; kön; normbrytande; stereotyp;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur genus kan se ut i några av de populäraste barnböckerna för åldrarna 6-9 år idag. Vi har i denna studie läst sex populära barnböcker och gjort karaktärsanalyser ur ett genusperspektiv av några av de karaktärer som skildras i böckerna. LÄS MER

 5. 5. ” It’s okay for a woman to be tough and stand up for herself, as long as she looks sexy doing it"   : En semiotisk bildanalys av Sheva Alomar i Resident Evil 5

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Ann-Charlotte Mörk; [2018]
  Nyckelord :TV-spel; Datorspel; Kvinnliga spelkaraktärer; Feminism; Etnicitet; Genus; Representation; Sheva Alomar; Resident Evil; Hegemoni; Male Gaze;

  Sammanfattning : TV – och datorspel har historiskt sätt utvecklats från att ses som underhållning riktat till en yngre målgrupp - till en miljonindustri världen över med spelare i alla åldrar. Som akademiskt studieområde har spel inte uppmärksammats förrän långt senare i förhållande till äldre medieformer likt TV och film. LÄS MER