Sökning: "GIH 2019 kvalitativ"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden GIH 2019 kvalitativ.

 1. 1. "När jag själv får välja!" : En kvalitativ studie om elevers och lärares upplevelser av motivation när eleven får göra ett inriktningsval i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Hanna Mulder; [2022]
  Nyckelord :Idrott och hälsa; motivation; självbestämmandeteorin; idrottspsykologi; SDT; idrottsvetenskap; motivationskvalité; idrottsundervisning; gymnasieskolan; intervention; fria val; intressebaserade val; psykologiska behov;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om och hur en tvåårig intervention med ett inriktningsval i kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet upplevdes som en behovsstödjande miljö för eleverna. Fyra frågeställningar var centrala för studien: a) Hur beskrev eleverna sina möjligheter att tillfredsställa de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och tillhörighet genom ett inriktningsval? b) Hur beskrev eleverna sin motivationskvalité när de fått genomföra kursen idrott och hälsa 1 genom ett inriktningsval? c) Hur upplevde elevernas lärare interventionens möjligheter att tillfredsställa de psykologiska behoven hos eleverna? d) Hur arbetade elevernas lärare med behovsstödjande ledarskap i sin undervisning i interventionsgrupperna? Metod: Metoden var kvalitativa semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 2. 2. Ta ett djupt andetag och slappna av, så löser det sig. Eller? : En kvalitativ studie om spänningsreglering och mental träning i idrottslärarutbildningen på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm samt i ämnet idrott och hälsa på gymnasiet.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Sofia Hübinette; Maja Fagerlund; [2021]
  Nyckelord :Mental träning; spänningreglering; idrott och hälsa; gymnasiet;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med den föreliggande studien var att undersöka relationen mellan hur det centrala innehållet spänningsreglering och mental träning i kursplanen för idrott och hälsa 1 på gymnasiet undervisas på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) i Stockholm och huruvida det senare påverkar alumners undervisning i idrott och hälsa. Studien undersöker även hur intervjupersoner beskriver och ser på spänningsreglering och mental träning. LÄS MER

 3. 3. Hur framställs hälsa? : En diskursanalytisk studie av media

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Susanna Swedin; [2020]
  Nyckelord :idrott och hälsa; media;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställning Syftet med studien är att öka kunskapen om hur barns hälsa framställs i media. Studiens frågeställning är följande: 1) Vilka framställningar av barns hälsa förekommer i dagspress under år 2019, och vilka synsätt på hälsa framträder ur dessa framställningar? Metod För att besvara studiens frågeställning genomfördes en diskursanalytisk litteraturstudie av media utifrån en kvalitativ ansats. LÄS MER

 4. 4. Hur påverkas unga tjejers psykiska hälsa av Influensers och sociala medier? : En kvalitativ uppsats om det psykiska välmåendet hos unga tjejer,

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emmie Trång; Madeleine Berggren; [2020]
  Nyckelord :sociala medier; psykisk hälsa; influenser; ungdomar;

  Sammanfattning : Inledning: Forskningsrapporter som visas i tidningar och nyheter berättar att allt fler ungdomars psykiska hälsa blir sämre och sämre (Folkhälsomyndigheten, 2019). Avsikten med denna studie är att undersöka om det finns ett samband mellan unga tjejers psykiska hälsa och användande av sociala medier. LÄS MER

 5. 5. Den nya timplanen för Idrott och hälsa : En studie om idrottslärares undervisning och arbetsbelastning

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ludwig Anstrén; Victor Nauclér; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur idrottslärare upplever att den nya timplanen som implementerades från hösten 2019 påverkar samt kan komma att påverka deras idrottsundervisning och arbetsbelastning. På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att den nya timplanen påverkar deras idrottsundervisning? På vilket sätt upplever idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetsbelastning har förändrats sedan den nya timplanen infördes? Hur tror idrottslärare i årskurs 7–9 att deras arbetssituation kommer att se ut när timplanen är fullt implementerad? Metod För genomförandet av studien valdes en kvalitativ metod. LÄS MER