Sökning: "GIS trafik"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden GIS trafik.

 1. 1. Do emission reduction targets limit our shopping alternatives? An accessibility case study of two Swedish shopping centres with CO2 as a travel cost indicator

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Erik Malmström; [2020]
  Nyckelord :accessibility; co2; shopping; co2 emissions; contour measure; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis analyses how the location of peripheral shopping centres impact accessibility from a CO2 emissions point-of-view, and how analyses can affect future decisions on localisation of facilities. Different accessibility measures are presented to find a feasible measure. LÄS MER

 2. 2. Restidskvotens påverkan på färdmedelsvalet - En undersökning av sambandet för mellanstora kommuner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Bob Olausson; David Solvin; [2019]
  Nyckelord :Restidskvot; kollektivtrafik; färdmedelsval; färdmedelsfördelning; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Restidskvot används som ett mått över kollektivtrafikens attraktivitet, många kommuner delar viljan att göra kollektivtrafiken just attraktivare för att öka andelen resenärer. Stockholms län visade i en rapport för över 25 år sedan ett samband mellan restidskvot och kollektivtrafikandel. LÄS MER

 3. 3. Målkonflikten mellan tät stadsmiljö och kollektivtrafik i fallet Litteraturgatan - Samband mellan institutionella och fysiska barriärer

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Johanna Heimbrand; [2017-06-27]
  Nyckelord :Institutionella barriärer; fysiska barriärer; målkonflikt; kollektivtrafik; tätare stadsbebyggelse; rörlighet;

  Sammanfattning : Synen på hur en tät stadsbebyggelse och en förstärkt kollektivtrafik ska kunna interagera med varandra skiljer sig åt mellan trafik- och stadsplanerare. Institutionella förutsättningar kan skapa barriärer mellan planeringsaktörer vilket försvårar en ömsesidig förmåga att lyckas kombinera dessa planeringsstrategier på en lokal plats. LÄS MER

 4. 4. Hur bör buller vid befintlig bullervall beräknas? : En GIS-studie i nordvästra Sätra, Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Agneta Svensson; [2017]
  Nyckelord :Bullervall; bullerberäkning; GIS; interpolation;

  Sammanfattning : Buller är ofta ett problem i samhället på grund av den snabba urbaniseringen. Det är något som måste tas hänsyn till vid ny- och ombyggnation men även generellt i samhället. LÄS MER

 5. 5. Lokaliseringsutredning av tankstationer med hjälp av GIS : En fallstudie av Luleå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Victor Boström; [2017]
  Nyckelord :ArcMap; bensinstation; drivmedel; drivmedelsanläggning; GIS; lokaliseringsutredning; Network Analyst;

  Sammanfattning : Sweden’s national goal to have all vehicles to be zero emission vehicles by year 2030 puts high demands on the infrastructure of alternative fuels. Most cities in developed countries already have a working infrastructure for conventional fuels that has been planned with regard to its unique conditions, such as traffic and population density. LÄS MER