Sökning: "GRI-standarder"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet GRI-standarder.

 1. 1. Betydelsen av styrelsens sammansättning för bolags hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie om kvinnliga och oberoende styrelseledamöters hållbarhetspreferenser och dess inverkan på hållbarhetsrapporteringens kvalitet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Moa Larsson; Julia Strågegård; [2022]
  Nyckelord :Board of Directors; sustainability reporting; quality; gender equality; tokenism; critical mass; GRI standards; women; Bolagsstyrelse; hållbarhetsrapportering; kvalitet; jämställdhet; tokenism; kritisk massa; GRI-standarder; kvinnor;

  Sammanfattning : Räkenskapsåret 2017 blev hållbarhetsrapporteringen för större bolag lagstadgad i Sverige men som fenomen saknas standardiserade definitioner och gemensamma globalaramverk. Idag existerar det endast riktlinjer och rekommendationer förhållbarhetsrapporteringen som till exempel skapats av Global Reporting Initiative (GRI). LÄS MER

 2. 2. Avslöjande av negativ information i hållbarhetsrapporter : En kvantitativ innehållsanalys på börsnoterade företag i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Olivia Holm; Amanda Johansson; [2020]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Negativ information; Avslöjanden; Faktorer; Innehållsanalys; Transparens; Balans;

  Sammanfattning : Företag förväntas vara transparenta i sin hållbarhetsredovisning, men tidigare studier visar på att företag tenderar att undanhålla negativ information, och enbart förmedla positiv information. Därigenom brister ofta hållbarhetsrapporter vad gäller transparens-, och balansprincipen, vilka innefattar en korrekt återspegling av företagets verklighet, samt en balans mellan positiva och negativa aspekter på hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsrapportering utifrån GRI Standards : En kvantitativ studie om prioritering av ämnesspecifika upplysningar hos svenska företag i enlighet med GRI Standards

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Filip Danielsson; Katarina Dans; [2020]
  Nyckelord :GRI Standards; Sustainability reporting; Topic-specific disclosures; Materiality analysis; GRI-index; Content analysis; GRI Standards; Hållbarhetsrapportering; Ämnesspecifika upplysningar; Väsentlighetsanalys; GRI-index; Innehållsanalys;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of the study is to examine whether the prioritization of subject-specific disclosures in Swedish companies' sustainability reports, which report in accordance with GRI Standards, is in line with previous research where GRI standards have been investigated. Theory: The theoretical frame of reference for the study is formed around legitimacy theory, stakeholder theory and institutional theory. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Anna-Karin Söderström; [2017]
  Nyckelord :Sustainability reporting; stakeholder dialogue; GRI Standards; sustainable development; Hållbarhetsredovisning; intressentdialog; GRI Standarder; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. LÄS MER