Sökning: "GU handels"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden GU handels.

 1. 1. PRISET FÖR KÖPLUST En enkätstudie om subjektiv upplevelse av bakgrundsmusik hos personal och kunder inom Handels i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Niklas Eriksson; Linus Törnvist; David Fjellsson; [2019-06-17]
  Nyckelord :audiologi; ljudmiljö; hörselnedsättning; ljudtrötthet; hyperacusis; arbete; kognition; bakgrundsmusik; audiology; sound environment; hearing loss; auditory fatigue; work; cognition; background music;

  Sammanfattning : Aim: The aim was to investigate the perceived sound environment in retail where background music is present and the possible impact on staff and customers.Research method: The method is quantitative with descriptive approach. The study was carried out using a questionnaire, comprising ten closed questions. LÄS MER

 2. 2. De lever loppan! De har diskotek!" En kritisk diskursanalys av lärares sätt att resonera kring sina elever på handels- och administrationsprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pontus Ström; [2015-12-09]
  Nyckelord :Klass; Bourdieu; Kritisk diskursanalys; Handels- och administrationsprogrammet; Yrkesförberedande gymnasieprogram;

  Sammanfattning : Bakgrund: Elever på yrkesförberedande gymnasieprogram får, på grund av den nyakurs- och läroplanen, allt svårare att ta sig vidare till högre studier. Detta gör att det finns stor risk att elever blir klassmässigt predestinerade där föräldrars bakgrunder oundvikligt kommer att kategorisera in människor i olika fack. LÄS MER

 3. 3. Bedömningsverktyg avseende arbetsplatsförlagd utbildning inom handels och administrations-programmet

  C-uppsats,

  Författare :Helén Barrdahl; Cajsa Svalstedt; [2011]
  Nyckelord :Handels- och administrationsprogrammet; bedömning; ;

  Sammanfattning : Syfte: Vårt syfte är att undersöka vilka bedömningsverktyg som används med avseende på skolverkets kursmål för kursen Handel specialisering inom handels- och administrationsprogrammet. För att se hur det förhåller sig har vi tittat på vilka verktyg som används för att bedöma elevers arbetsplatsförlagda utbildning och hur dessa verktyg är utformade i förhållande till kursmålen. LÄS MER

 4. 4. Entreprenörskap i gymnasieskolan - En studie av hur två program på gymnasieskolan arbetar med entreprenörskap. Typ av arbete: Examensarbete (15hp)

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Maria Vinblad; [2011]
  Nyckelord :entreprenörskap; entreprenörskapsaktiviteter; gymn;

  Sammanfattning : SyfteSyftet är att studera entreprenörskap teoretiskt, för att få en större förståelse för ämnet, ochempiriskt, för att se om det föreligger någon skillnad med hur man arbetar med entreprenör-skap på Handels- och administrationsprogrammet jämfört med Samhällsprogrammetsekonomiska inriktning. Samt att studera om någon förändring i arbetet kommer att ske införgymnasiereformen 011. LÄS MER

 5. 5. Vad säger bilden? - En granskning av läroböcker i karaktärsämnen på Handels och administrationsprogrammet med särskilt fokus på genus

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Malin Jätmark; [2010-01-14]
  Nyckelord :genus; intersektionalitet; diskurs; Handels och administrationsprogrammet;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med min undersökning är att granska ett urval läroböcker i karaktärsämnen på Handels och administrationsprogrammet utifrån ett intersektionellt perspektiv med särskilt fokus på genus. Frågeställningen lyder: Hur beskrivs män och kvinnor genom bilder och illustrationer i läroböckerna?Material och metod: Intersektionalitet är en övergripande inriktning för studien då även klass och i viss mån etnicitet uppmärksammas, studien fokuserar dock på genus. LÄS MER