Sökning: "GY 11"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden GY 11.

 1. 1. För elevernas allsidiga utveckling : En policyanalys med fokus på utbildningsfunktioner i gymnasieskolans läroplan Gy 11

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Karolina Back; [2020]
  Nyckelord :Gymnasieskolan; gymnasieskolans syfte; utbildningsfunktioner; policyanalys; Gy 11;

  Sammanfattning : This study analyses the Swedish curriculum for upper-secondary school in relation to the three domains of educational purposes identified by Gert Biesta in the book Good Education in an Age of Measurement (2010), the three domains being qualification, socialisation and subjectification. The study analyses how the three domains are expressed within the curriculum and discusses how the results of the study relate to the schools overall purpose as well as its implications on the Swedish upper-secondary school education, in regard to students versatile education and growth. LÄS MER

 2. 2. Att forma en entreprenör? Entreprenörsrollen och lärares förhållande till den

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Jens Lindström; [2020]
  Nyckelord :Entreprenör; entreprenörskap; gymnasieskolan; dramaturgiskt perspektiv; lärare; roll; fasad; Goffman.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem/Bakgrund: entreprenörskap som företeelse har sedan GY 11 infördes gjort entré i gymnasieskolan och blivit en del av gymnasieskolans uppdrag, men begreppet är mångfasetterat och ibland även laddat med känslor och åsikter. Denna mångtydighet ger upphov till olika möjliga tolkningar och därmed konsekvenser för verksamheten och i förlängningen för eleverna. LÄS MER

 3. 3. Utmaningar inom geografiämnet i en digitaliserad värld : Att inkludera fältstudier i distansundervisning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Maria Vera; [2020]
  Nyckelord :Geografi; fältstudier; distans; digitala hjälpmedel; lärande; förutsättning;

  Sammanfattning : I läroplanen för gymnasieskolan framgår det tydligt att det i geografiundervisningen ska ingå exkursioner, fältstudier, övningar och laborationer för att eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera, kategorisera och identifiera förändringar och händelser i omvärlden (Gy 11). Forskning visar att förutsättningar på den enskilda skolan påverkar vilka möjligheter den undervisande läraren har för att planera och genomföra fältstudier. LÄS MER

 4. 4. Kampen om kanon : En diskursanalys av kanondebatten i svensk press 2010-2020

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Jönköping University/HLK, Skolnära forskning

  Författare :Carl Stacke; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning analyserar de framträdande problemformuleringar, frågor och perspektiv som präglat kanondebatten i svensk press 2010–2020. Syftet är att förstå hur dessa kommit till uttryck samt relatera dem till svenskämnet med särskilt fokus på den litteratursyn som möter i ämnet i läroplanen för gymnasiet, Gy-11. LÄS MER

 5. 5. Svenska som (de) andra(-s) språk : En sociosemiotisk bildanalys av läromedel för kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 med ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa Vareman; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; postkolonial teori; kvalitativ metod; dokumentär metod; sociosemiotisk bildanalys; SFL; styrdokument; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1; Gy 11;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om och hur bilder i läroböcker gjorde skillnad mellan elever som läser gymnasieämnena Svenska och Svenska som andraspråk. En kvalitativ dokumentär metod användes där bildmaterialet analyserades med hjälp av en semiotisk bildanalys grundad på de tre metafunktionerna inom SFL. LÄS MER