Sökning: "GY 11"

Visar resultat 1 - 5 av 60 uppsatser innehållade orden GY 11.

 1. 1. Svenska som (de) andra(-s) språk : En sociosemiotisk bildanalys av läromedel för kurserna Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 med ett postkolonialt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lovisa Vareman; [2019]
  Nyckelord :Bildanalys; postkolonial teori; kvalitativ metod; dokumentär metod; sociosemiotisk bildanalys; SFL; styrdokument; Svenska 1; Svenska som andraspråk 1; Gy 11;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att studera om och hur bilder i läroböcker gjorde skillnad mellan elever som läser gymnasieämnena Svenska och Svenska som andraspråk. En kvalitativ dokumentär metod användes där bildmaterialet analyserades med hjälp av en semiotisk bildanalys grundad på de tre metafunktionerna inom SFL. LÄS MER

 2. 2. Idrott, hälsa och betyg. : En studie av underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring idrott och hälsa på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Dobroniak Hubert; [2019]
  Nyckelord :Idrott och hälsa 1; gymnasiet; GY 11; elevers upplevelse; kvalitativa intervjuer; hälsa;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om underkända elevers upplevelser av och uppfattningar kring kursen idrott och hälsa 1 på gymnasiet. Frågeställningarna som behandlas är: ”Hur upplever eleverna kursens innehåll i allmänhet och förhållandet mellan teori och praktik i synnerhet?”, ” Hur uppfattar eleverna kursens innehåll avseende hälsa och vad anser de själva är att ha god hälsa?” samt ”Vad lyfter eleverna fram som anledningar till att de inte fick godkänt i kursen?” Studien genomfördes med fyra kvalitativa intervjuer med fyra elever, två tjejer och två killar, som alla har fått underkänt i kursen Idrott och hälsa 1 på gymnasiet. LÄS MER

 3. 3. Designing radiation protection for a linear accelerator : using Monte carlo-simulations

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för fysik

  Författare :Jonatan Lindahl; [2019]
  Nyckelord :linac; linear accelerator; accelerator; mega voltage photons; spectra determination; high energy photons; Monte carlo; simulations; radiation transport; dose; radiation; radiation protection;

  Sammanfattning : The department of Radiation Sciences at Umeå University has obtained an old linear accelerator, intended for educational purposes. The goal of this thesis was to find proper reinforced radiation protection in an intended bunker (a room with thick concrete walls), to ensure that the radiation outside the bunker falls within acceptable levels. LÄS MER

 4. 4. En bild säger mer än tusen ord : En kvalitativ studie om bilders funktion i läromedel för religionsämnet på gymnasiet.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Tysk; [2019]
  Nyckelord :religion; didaktik; pedagogik; läromedel; bilder;

  Sammanfattning : En kvalitativ studie är utförd i syfte att undersöka hur bilder i religionsläromedel på gymnasiet kan påverka elevers religionsuppfattning. För att uppfylla syftet behandlas tre frågeställningar. LÄS MER

 5. 5. Världen ur nya ögon : Sciencefiction i svenskundervisningen på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Fredrik Jansson; Jonas Persson; [2019]
  Nyckelord :Skönlitteratur; sciencefiction; ekokritik; litteraturpedagogik; kritiskt tänkande; kreativitet; transaktionsteorin; Margaret Atwood; Lpf 94; Gy 2000; Gy 2011;

  Sammanfattning : Huvudsyftet med denna studie har varit att undersöka hur elever och lärare i svenska 2 på gymnasiet tillsammans kan arbeta med skönlitterära verk inom sciencefiction-genren för att utveckla ett nyanserat perspektiv på omvärlden. Utöver detta har vi också undersökt målen med läsning i gy 11 och jämfört dem med målen i lpf94, för att ta reda på hur läsandets syfte och mål har motiverats och förändrats. LÄS MER