Sökning: "GY11 – Idrott och Hälsa 1"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden GY11 – Idrott och Hälsa 1.

 1. 1. Mental träning - en tolkningsfråga : En empirisk studie av Siri Sjölund och Frida Löv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Siri Sjölund; Frida Löv; [2015]
  Nyckelord :Mental träning; läroplan; utveckling; tolkningsfråga; idrottslärare; tolkar;

  Sammanfattning : Rapport på rapport visar att elevers psykiska hälsa blir allt sämre. Mental träning är ett samlingsnamn för olika metoder vi kan använda oss av för att träna upp vår mentala styrka. LÄS MER

 2. 2. Idrottslärares uppfattningar av GY11 - Tydlighet och likvärdighet i kunskapskraven för Idrott och hälsa 1

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christian Bauer; [2013]
  Nyckelord :betyg; gymnasiereform; GY11; idrottslärare; kunskapskrav; likvärdighet; samarbete; tidsbrist; tydlighet;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att utforska idrottslärares uppfattningar kring GY11:s kunskapskrav för kursen Idrott och hälsa 1. Det är kunskapskravens tydlighet och dess potential för likvärdig bedömning och betygssättning som undersöks. LÄS MER

 3. 3. När teori möter praktik : En granskning av styrdokument samt lärares upplevda kompetens i ämnet Idrott och hälsa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lina Arvidsson; Katarina Kearney; [2012]
  Nyckelord :styrdokument; upplevd kompetens; komparativ textanalys; enkät;

  Sammanfattning : The aim of this study was to investigate how the content of the syllabus for Physical Education and Health at Uppsala University correlates to selected parts of the core content of the Gy11 syllabus for Physical Education and Health 1 in Upper Secondary School. Furthermore we aimed to investigate the perceived competency of recently graduated and still studying teachers of Physical Education and Health within the selected parts of the core content. LÄS MER

 4. 4. Mentala träningsmetoder och spänningsreglering : motivationens vardag i lärar-  och elevperspektiv

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Jessica Warell; Pauline Eriksson; [2012]
  Nyckelord :Mental exercise; stress control relaxation; motivation; GY11 - Sports and Health 1; sports psychology; performance environment; SDT Self-determination theory .; Mental träning; spänningsreglering avslappning; motivation; GY11 – Idrott och Hälsa 1; idrottspsykologi; prestationsmiljö; SDT Self-determination theory .;

  Sammanfattning : Mental träning har fått ett tydligare utrymme i skolan och i samhället där organisationer på olika håll påtalar den goda hälsan. Resultat av flera undersökningar visar att elever kan öka sitt välbefinnande och sina skolprestationer genom mentala träningsmetoder. LÄS MER

 5. 5. "En tillbakagång" - ett misslyckande eller ett steg närmre en tydligare identitet? Gymnasielärare i idrott och hälsa om implementeringen av GY11 och om synen på ämnets syfte och innehåll.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Erik Carlsson; Tina Nilsson; [2011]
  Nyckelord :implementering; idrott och hälsa; GY11; identitetsproblematik;

  Sammanfattning : I den här studien har den för året aktuella implementeringen av GY11 behandlats. Utgångspunkten var den problematik som funnits inom ämnet idrott och hälsa sedan reformen 1994, då flera studier visat på en ofullbordad implementering av Lpf94 vilket bland annat lett till ett otydligt idrottsämne med identitetskris. LÄS MER