Sökning: "GY11"

Visar resultat 1 - 5 av 266 uppsatser innehållade ordet GY11.

 1. 1. Jämställdhet eller ojämställdhet? : En kvantitativ och kvalitativ läromedelsanalys av gymnasieböcker inom ämnet geografi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för geografi, medier och kommunikation (from 2013)

  Författare :Sabina Hedhag; [2021]
  Nyckelord :equality; gender; geography; education; jämställdhet; genus; geografi; undervisning;

  Sammanfattning : Jämställdhet började först dyka upp i läroplanen från 1969 (Wernersson, 2020). I dagens läroplan är jämställdhet något som skolor aktivt ska arbeta med och främja i undervisningen (Skolverket, 2011). Läromedel har enligt Korsell (2007) en tydlighet i vad undervisningen bör innehålla. LÄS MER

 2. 2. En Gymnasieskola för alla?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Felipe Andersson Geiger; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this essay, a hypothesis, based on new theories in education and preventing current school problems,will be critically tested. In this testing, I will use two types of analytical methods. LÄS MER

 3. 3. ”Det sitter i väggarna å det är tryggt å det är hemma” : En fenomenografisk studie av sex svensklärares upplevelse av en inofficiell litterär kanon i den svenska gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Institutionen för lärarutbildning

  Författare :Matilda Hjelm; [2021]
  Nyckelord :Kanon; litteraturdidaktik; litteratururval; fenomenografi; litteraturundervisning; skönlitteratur; svenskämnet; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Riktlinjer gällande litteratururval och förmedlingen av en litterär kanon har alltmer minskat sedan 1975 och kan av en del lärare ha ansetts försvunnit helt vid införandet av Gy11. Tidigare forskning av lärares litteraturval visar dock att det fortfarande existerar en hierarkisering av litteratur där klassiska västerländska verk kanoniseras. LÄS MER

 4. 4. Läroböckernas oreflekterade normkritik : En litteraturgranskning av samhällskunskapsböcker för GY11

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Emil Hönig; [2021]
  Nyckelord :Läromedel; gymnasieskolan; GY11; läroböcker; maskulinitet; jämställdhet; kön; maskulinitetsnormer; könsnormer; läromedelsgranskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Fakta eller förståelse? Analys eller diskussion? En undersökning av vilka kunskaper och förmågar som bedömningsuppgifter på yrkesprogram och högskoleförbredande program efterfrågar.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Fredrik Sigebjer; [2020-06-26]
  Nyckelord :gymnasiet; Högskoleförberedande program; yrkesprogram; likvärdighet; Gy11; kunskapsformer; förmågor; fakta och förståelse; analys; diskussion;

  Sammanfattning : Tidigare forskning som genomförts under 1994 års läroplan har visat att undervisningen i samhällskunskap på yrkesprogram är mer inriktad på isolerade faktakunskaper och ett vardagligt innehåll, medan undervisningen på högskoleförberedande program är mer inriktad mot förståelse och ett teoretiskt innehåll där eleverna i högre grad får möjlighet att exempelvis analysera, resonera, problematisera och se samband. Det finns emellertid få studier som jämför ämnet samhällskunskap mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program avseende undervisningens utformning och det finns skäl att tro att den senaste läroplansreformen, Gy11, kan ha påverkat skillnaderna mellan programmen. LÄS MER