Sökning: "Gabriel Araj"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriel Araj.

  1. 1. Är investerare mindre uppmärksamma till värderelevant information på fredagar? : En kvantitativ studie om fredagseffekten på den svenska kapitalmarknaden

    Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :Gabriel Araj; Kaleb Solomon; [2021]
    Nyckelord :Fredagar; Underreaktion; Uppmärksamhet; Distraktion; Onormal avkastning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka om investerare på den svenska kapitalmarknaden är mindre uppmärksamma på värderelevant information på fredagar. För att studera detta, undersöker vi kortsiktiga marknadsreaktioner vid publicering av delårsrapporter på fredagar i förhållande till övriga handelsdagar. LÄS MER