Sökning: "Gabriel Cabrera"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Gabriel Cabrera.

  1. 1. Närståendes upplevelser av hemsjukvård

    Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

    Författare :Gabriel Cabrera; Sanna Efazat; [2011]
    Nyckelord :Palliative home care; next of kin; relatives; family caregivers; experiences; transition; Palliativ hemsjukvård; närstående; upplevelser; övergångsprocess;

    Sammanfattning : Bakgrund: Antalet personer som vårdas palliativt i hemmet har ökat det senaste decennierna. Den palliativa vården innebär en helhetsvård av den sjuke i livets slutskede. Den skall samtidigt vara ett stöd för de närstående som har en betydelsefull roll för den sjuke. LÄS MER